קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

ארגון וניהול הכיתה

09/02/2019

ניהול כיתה כזו אינו פשוט כלל ועיקר ודורש משאבים וארגון, הכולל מסגרות הוראה ולמידה ברורות, סידור כיתה באופן המאפשר מגוון של צורות עבודה גמישות, מרכזי לימוד, הרגלי למידה מתאימים, ניהול זמן וכדומה. ניהול כיתה כה מורכב דורש השקעת משאבים, הכשרת מורים מתאימה ועבודה רבה ואלו כנראה הסיבות לכך שמעטים הם בתי הספר שעברו לאופן פעילות כזה. (Harmon, 2001, Kasten, 1998, Miller, 1999). מורים שונים משתמשים בדרכים שונות בכדי להצליח בניהול כיתה רב גילית, אך למידה מכוונת לתלמיד ולא לתוכנית הלימודים, גמישות וגיוון ע"פ צרכי התלמידים, מערכת של מעקב ובקרה, מסרים ברורים וטיפוח עצמאות הילדים בתרגול ועשייה – כל אלה הכרחיים לניהול כיתה כזו. (Curran, Sailer&Thyfault, 2002, McClellan&Kinsey, 1999, Gaustad, 1995).

הכיתות הרב גיליות דורשות תכנון לימודים אחר, אסטרטגיות  הוראה ולמידה בעיקר שיתופיות אך גם אחרות וידע נרחב על האופן בו ילדים לומדים. בכיתות כאלה הילד הוא ישות הוליסטית בעלת קצב התפתחות וסגנון למידה משלו. המורה מטפח כישורים חברתיים ומלמד מיומנויות בסיס כגון קריאה, כתיבה ופתרון בעיות בהקשר רחב של נושאים שונים. לקידום הכתיבה למשל, המורה יזמן מטלות כתיבה יומיות, כאלה המיועדות לכותב המיומן והמיומן פחות והערכת התוצר תותאם לרמת התלמיד ולשלב ההתפתחות בו הוא נמצא. כנ"ל בקריאה – המורה, או תלמיד בוגר, ידגים קריאה רהוטה, יסייע בזיהוי מילים קשות, מאזכרים, אמצעים רטוריים וכדומה, הכול בטווח ההתפתחות הקרובה או הנוכחית של מגוון הלומדים, כאשר כל תלמיד יתרגל, ילמד, ידגים – ע"פ הרצף הלימודי בו הוא נמצא (Stone, 1994). המטרה המרכזית בעיצוב סביבה לימודית רב גילית היא לסייע לתלמידים להבנות את המושגים והידע שלהם באופן טבעי תוך כדי ניצול ושימוש בחומרים מגוונים, במורים ובעמיתים שמסביבם. סביבות כאלה צריך שיהיו גמישות, תלויות הקשר ומשמעותיות, תומכות, פתוחות, מאתגרות במידה ובעיקר מתוכננות בקפידה, כך שיתאימו למגוון לומדים וללמידה חברתית (Bessen, 2003, Jones, 2001). תוכנית הלימודים תגדיר את המיומנויות הנדרשות, אסטרטגיות ההוראה למידה יזמנו כלים ומטלות שיקדמו את התלמידים לקראת רכישת המיומנויות הללו באופן קונסטרוקטוביסטי ומשמעותי והכיתה תאורגן פיזית כך שתותאם למגוון מסגרות למידה: מליאה, קבוצות קטנות, זוגות ועבודה עצמית יחידנית. כלי הערכה ומעקב חלופיים התומכים ומכוונים את רצף הלמידה יהיו חלק בלתי נפרד מסביבות הלמידה הרב גיליות. מיומנויות היסוד יילמדו בקבוצות קטנות הומוגניות והטרוגניות, ע"פ המטרות והצרכים וכן יוצעו תכנים שיש בהם אינטגרציה בין תחומי דעת שונים ועיסוק בתופעות מהעולם ומהסביבה המזמנות למידה בדרך החקר, פתרון בעיות, מיזמים ופרויקטים המפעילים תהליכי למידה מגוונים ותוצרים המאפשרים להציג הישגי למידה במגוון דרכים (Katz, 1996 Rhem, 1998 Salyer, Thyfault & Curran, 2002). היעד המרכזי של הכיתה הרב גילית היא להפעיל ילדים באופן עצמאי, אקטיבי, מערב ומשמעותי. ילדים מגילאים שונים פועלים יחדיו כתומכים ונתמכים, חונכים וחניכים, שותפים שווים ולא שווים, בצוותי פעולה הטרוגניים והומוגניים, הפועלים ע"פ תחומי העניין ותוכניות הלימודים ומשתפים פעולה אחד עם השני בלמידה, בחשיבה ובהכנת התוצרים. ארגון דרכי ההוראה למידה במגוון אופנים המתאימים לכולם תוך כדי הפעלת מימדים רבים של חשיבה, מיומנויות, תוצרים, תכנים ודרכי הערכה, כל אלה יפרו ויעשירו את תהליכי הלמידה של הילדים בכיתה הרב גילית ( Stone, 1996,  Miller, 1999, Harmon, 2001, Aina, 2001). סביבה כזו אינה ייחודית לכיתה הרב גילית, אלא אופיינית לסביבות הלימוד הקונסטרוקטוביסטיות בכלל. סביבות אלה מאופיינות בגמישות רבה, עושר של חומרי למידה, דרכי הפעלה מגוונות של הילדים בכיתה, אוטונומיה ובחירה – כולם מכוונים להבניית הידע נדבך אחר נדבך, ללמידה משמעותית, בעלת הקשר חברתי, המלווה בהערכה מעצבת שהיא חלק אינטגראלי מהלמידה (סלומון, 2000, Wilson, 1999, Yager, 2000).

חסר רכיב