קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

בית ספר אדם וסביבה

13/02/2019

נייר עמדה  - אגף ניסויים ויזמויות

קהל"ת – קהילה לומדת תלת גילית - למידה משמעותית בכיתות תלת גיליות א-ג, ד-ו

מוגש ע"י צוות ניסוי א.ד.ם וסביבה - שנה"ל תשע"ג

 

מבוא: מערכת החינוך במאה ה-21 ניצבת בפני אתגרים רבים ומורכבים. נייר עמדה זה בא להציג בפני גף ניסויים ויזמויות במשרד החינוך מערכת חינוכית ייחודית המציעה אלטרנטיבה העשויה לתת מענה איכותי לחלק מהאתגרים הנ"ל, בעיקר אתגר השונות ואתגר המשמעות הערכית של מערכת החינוך בתקופתנו.  בעולם קיימים בתי ספר רבים המפעילים כיתות רב גיליות. מחקרים רבים בנושא , מעידים על יתרונות הגישה הרב גילית. למרות זאת, בארץ לא קיימים בתי ספר ממלכתיים הפועלים כך.

רקע כללי על ביה"ס: בית החינוך א.ד.ם וסביבה הינו בית חינוך ניסויי וירוק המצוי בקבוץ געש, אשר במועצה האזורית חוף השרון. בית החינוך פועל 5 ימים בשבוע מהשעה 8:00 ועד 16:00 ויש בו 11 כיתות תלת גיליות: 6 כיתות תלת גיליות א-ג ו- 5 כיתות תלת גיליות ד-ו. בבית החינוך מערכת שעות חובה ובחירה ודגש מיוחד על אקולוגיה ואיכות הסביבה. ילדי הקבוצים געש ויקום הם הילדים המזינים את בית החינוך וכן, ילדים מהאזור כולו שהוריהם בחרו לחנך את ילדיהם בבית הספר. בית החינוך מונה 350 ילדים. בית החינוך "א.ד.ם וסביבה" מושתת על ארבעה יסודות עיקריים - אכפתיות, דמוקרטיה, מיצוי הפוטנציאל, ועל תחום עשייה מרכזי של לימודי הסביבה והאקולוגיה (בית חינוך "ירוק").  

בית החינוך מהווה בית חם, איכותי ומשמעותי לכל המתחנכים בו ויוצר סביבה המפתחת בילד את כל ממדי אישיותו: אינטלקטואלית, ערכית-חברתית ורגשית.

מקור הניסוי: צורך בשינוי פדגוגי וקידום למידה משמעותית (רגשית, חברתית ולימודית). בעקבות צורך זה נלמדה גישת מונטסורי ושולבו עזרי מונטסורי בכיתות. גישת מונטסורי פועלת בכיתות תלת גיליות. בשנה"ל תשס"ב הוחלט על מעבר הדרגתי בבית החינוך מכיתות חד גיליות לכיתות תלת גיליות.

חדשנות: מעבר מכיתות חד גיליות לתלת גיליות א'-ג', ד'-ו'.

מהות הניסוי: שינוי מבני המשפיע על כל מרכיבי המערכת: מעבר לכיתות אם תלת גיליות א-ג, ד-ו המחליפות את הכיתות החד גיליות הסטנדרטיות. בית החינוך מפעיל זו שנה שנייה 6 כיתות תלת גיליות א-ג ו- 5 כיתות תלת גיליות ד-ו.

הרציונאל למעבר לכיתות רב גיליות – ניצול הפער ההתפתחותי בין הילדים לקידום למידה משמעותית והישגים. הכיתה הרב גילית מאופיינת בארגון וניהול שונה של הסביבה הלימודית (פיזית ופדגוגית). דרכי ההל"ה (הוראה, למידה, הערכה) של כיתה כזו מאופיינות בגמישות ומגוון: מליאות, קבוצות, פרטני, עצמאות בלמידה. יש להתאים את תוכניות הלימודים בכל המקצועות למגוון רמות ההתפתחות וסגנונות הלמידה בכיתה.

בעולם קיימים בתי ספר רבים (מונטסוריים ואחרים) המפעילים כיתות רב גיליות. מחקרים רבים בנושא , מעידים על יתרונות הגישה הרב גילית. למרות זאת, בארץ לא קיימים בתי ספר רשמיים הפועלים כך, להוציא בתי ספר דמוקרטיים, ששם מבנה הלימודים שונה.


בית החינוך  הניסויי א.ד.ם וסביבה

קיבוץ געש  - 60951

טל': 09-9521207   פקס: 9521115 - 09

דוא"ל: adam.sviva1@gmail.com


חסר רכיב