קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 21/2017

31/10/2017

פרוטוקול ישיבת ועד הנהלה מס':21/2017
שם האגודה: קיבוץ געש
תאריך הישיבה: 25/10/2017
מס' חברי ועד ההנהלה: 7
שמות המשתתפים בישיבה: מרדכי כהן, איתן יערי, נגה סלוצקי, מיכל שרויט, נגרו רובינשטיין, מתי גרונטמן, ירון אופמן.
מוזמנים קבועים: אורנה דגון - מנהלת הקהילה, ברק בן-אריה - מרכז המשק, חיים יוגב - מנהל מש"א.
שמות הנעדרים מהישיבה: אורה קוגלר, זמי בן-חורין (חו"ל).
מוזמנים: נעמה דרורי (סעיף 2), טהר קייט (סעיף 2), עדי דרורי (סעיף 3), דקלה כהן ואילה ברקן- חברות ועדת דיור (סעיף 4).
סדר היום:
1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 19/2017 ופרוטוקול מס' 20/2017.
2. קליטה:
א. נעמה דרורי - קבלה לחברות.
ב. טוהר קייט - קבלה למועמדות, לאחר שסיימה את התהליך, מצ"ב קורות חיים.
3. עדי דרורי - בקשה לשנת חופש שניה.
4. נושאי דיור שונים כולל קוביות וכורות יחד עם ועדת דיור.
5. אחזקה מדיניות תיקונים בתוך הבתים.
6. דיון על מגרש משחקים.
החלטות:
סעיף מס' 1: אישור פרוטוקול ישיבה מס' 19/2017 ומס' 20/2017.
החלטה: אושר פרוטוקולים מס' 19/2017, ומס' 20/2017.
הוטל לביצוע ע"י: נגרו רובינשטיין, מזכיר הקיבוץ.
סעיף מס' 2: קליטה
החלטה: א. המזכירות ממליצה לקבל לחברות את נעמה דרורי.
ב. המזכירות ממליצה לקבל למועמדות את טהר קייט.
הוטל לביצוע ע"י: נגרו רובינשטיין, מזכיר הקיבוץ.
סעיף מס' 3: עדי דרורי - בקשה לשנת חופש שניה.
החלטה: המזכירות ממליצה לאשר שנת חופש שניה לעדי דרורי.
הוטל לביצוע ע"י: נגרו רובינשטיין, מזכיר הקיבוץ.
סעיף מס' 4: נושאי דיור שונים כולל קוביות וכורות יחד עם ועדת דיור.
החלטה: קבלת החלטות בנושאים עמומים שועדת דיור צריכה לקבל בהם הנחיות ברורות , תתקבלנה החלטות ויופץ מידע מעודכן לציבור סדר עדיפות בהקצאת דיור, הריון, שיפוץ חדרי אירוח – דירות רפאים – מעבר רוחב בכוורת לחדר פינתי - הקצאת מבנים לבעלי צרכים מיוחדים - השכרת חדרים, תנאים להעמדת חדרים לסטודנטים וחברים.
יושלם הדיון בישיבה הבאה ויופץ דף מידע לציבור.
הוטל לביצוע ע"י: אורנה דגון, מנהלת הקהילה.
סעיף מס' 5: אחזקה מדיניות תיקונים בתוך הבתים.
בעקבות פניות של חברים ובנים לטיפול בבתים ברחבי הקיבוץ, נערכו בדיקות ורוכז המידע .
החלטה: נצמדים לחוברת השינוי שאומרת: אחזקה בתוך הבית על חשבון החבר, אחזקה חיצונית של תשתיות וגגות על חשבון הקיבוץ.
הוטל לביצוע ע"י: אורנה דגון, מנהלת הקהילה.
סעיף מס' 6: דיון על מגרש משחקים.
החלטה: לבצע את ההחלטה.
הוטל לביצוע ע"י: אורנה דגון, מנהלת הקהילה.
חתימת יו"ר ועד ההנהלה: חותמת האגודה: חתימה מזכיר האגודה:
נגרו רובינשטיין
חסר רכיב