קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

סיכום ישיבת מזכירות 18 שנת 2004

00/00/0000
סיכום ישיבת מזכירות
תאריך:
סיכום ישיבת מזכירות מס' 18 מתאריך 22/7/2004
תוכן:

1. אושר פרוטוקול הישיבה הקודמת.

2. עדכון נהלי תמורה – דיון ראשוני בהצעת מש"א שהוכנה ע"פ דרישת המזכירות
בהמשך לעמדת המזכירות בנושא, כפי שהובעה בישיבה הקודמת שעסקה בהצעה לעדכון נהלי תמורה, נידונה הצעה שהוכנה ונידונה בהנהלת מש"א.
הערות העיקריות שעלו במהלך הדיון: מקור תקציבי (חלופות), התייחסות לימי חופש, מחלה ומילואים, חישוב הברוטו בעסק זעיר ועו"ח בחשבונית, קביעת תקרה לתגמול, תגמול משכר מינימום, תגמול באחוזים לפי 5% גברים 6% נשים.
סוכם לשלב במסמך את ההערות שעלו בדיון, להעבירו לעיון חוזר בהנהלת מש"א ולאחר מכן לשוב ולדון בהצעה המגובשת לצורך הבאתה לדיון בציבור. בנוסף סוכם שיש להציג את הקשר של ההצעה למהלכים רחבים יותר שיובאו לקיבוץ במהלך החודשים הבאים, לפני הבאתה לדיון בשיחת הקיבוץ.

3. טיפול באי תשלום מזונות של זיו גונן עבור יסמין ביתו המשותפת עם מירי שטרויך
המזכירות קיימה דיון בהשתתפות מירי שטרויך בעניין אי עמידה של זיו בתשלום סדיר של דמי המזונות מזה למעלה משנה, למרות ניסיונות רבים של הקיבוץ להביא לכך שזיו יעמוד במחוייבותו.
סוכם שצוות מטעם המזכירות יפגש עם מירי ויציג לה את החלופות האפשריות לדעת המזכירות לפתרון הבעיה:
א. הטיפול בעניין גביית התשלומים יעבור לאחריותה המלאה של מירי.
ב. מירי תגבש במהלך השבועיים הקרובים יחד עם זיו, הצעה מחייבת לפרעון החוב ועמידה בתשלום סדיר של דמי המזונות ותביאו לאישור המזכירות.
בכל מקרה הובהר שמירי היא האחראית אישית לאכיפת ביצוע התשלומים על ידי זיו, היות ואין לקיבוץ מעמד פורמאלי ברור מול זיו לעניין זה. במידה וזיו ימשיך לא לעמוד בקיום ההסכם, תחתום מירי מייד על יפוי כח לקיבוץ לטפל בגבייה במקומה.
משתתפים:
אבי מן, ריינולד ליבשיץ, יחזקאל פירקו, אסנת נגרי, ישראל פלג, שרון תירוש, יואב דרורי, רותי כ"ץ, ערד סלוצקי.
ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב