קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 05.01.2004 מספר 01 שנת 2004

05/01/2004
דף לשיחה
מנחה: חיים יוגב מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 5/1/2004 שיחה מס: 1 שנה: 2004
תוכן השיחה

א. הודעות

1. השבוע תתקיים הצבעה בקלפי ביום שלישי 6/1/2004 בין השעות 11:00-20:00 על הנושאים שבשיחה.

ב. לדיון

1. תכנית משק 2004 – סיכום הדיון מהשיחה הקודמת
מובאת לדיון ואישור תוכנית משק (שוטף והשקעות) לשנת 2004. מועצת המנהלים הכלכלית דנה בתוכנית ואישרה אותה. חומר יחולק בשיחה וחברים המעונינים יכולים לקבלו במזכירות.
ההצבעה בקלפי ולאישור התוכנית נדרש רוב רגיל מסך קולות המצביעים.

2. תוכנית אחזקת אדם 2004 – סיכום הדיון מהשיחה הקודמת
מובאת לדיון ואישור תוכנית אחזקת אדם (שוטף והשקעות) לשנת 2004. הנהלת שירותים דנה בתוכנית ואישרה אותה. חומר יחולק בשיחה וחברים המעונינים יכולים לקבלו במזכירות.
נגרו רובינשטיין ואיתן יערי מביאים לדיון והחלטה הצעה פרטית (רצ"ב) לשינוי התכנית המובאת לאישור ע"י הנהלת שירותים, בסעיף תקציב ענף המזון והפנסיה. הצעה זו תובא להצבעה בקלפי כסעיף נפרד, כהצעה לשינוי בתכנית שהוגשה ע"י הנהלת שירותים. במידה ותתקבל הצעה זו, היא תוכנס כשינוי בתכנית אחזקת אדם לשנת 2004.
ההצבעה בקלפי ולאישור התוכנית ו/או ההצעה הפרטית נדרש רוב רגיל מסך קולות המצביעים.
החלטות שיחת קיבוץ

לא התקבלו החלטות בשיחת קיבוץ מס' 22 מתאריך 29/12/2003

ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב