קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

סיכום ישיבת מזכירות 03 שנת 2004

22/01/2004
סיכום ישיבת מזכירות
תאריך:
סיכום ישיבת מזכירות מס' 03 מתאריך 22/01/2004
תוכן:

1. אושר פרוטוקול הישיבה הקודמת.

2. שינוי נהלי שנת חופש – המשך הדיון מהישיבה שדנה בהצעת זמי בן-חורין בנושא.
כפי שסוכם בישיבה הקודמת שעסקה בנושא, המזכירות קיימה דיון לגבי מכלול נושא שנת החופש בקיבוץ לצד התייחסות ספציפית להצעת זמי. הנושא נידון במזכירות בשני הקשרים עיקריים:
. ההגדרות התקנוניות של שנת החופש ויכולת האכיפה שלהן בפועל, בהתייחס לניסיון הנצבר בשנים האחרונות.
. השינויים בצרכי ורצונות חברי הקיבוץ ליציאה ממסגרת הקיבוץ לתקופה של יותר משנה ומתכונות מגוונות, שלא תואמת את הגדרות שנת החופש.
המזכירות סיכמה שעמדתה בנושא היא, שיש להשאיר את ההחלטות הקיימות בעניין שנת החופש במתכונתן הנוכחית ולדאוג לאכוף אותן. במקביל יש לגבש הצעה ולהביאה להכרעת הקיבוץ, למסגרת אלטרנטיבית שתתן מענה לפניות של חברים שמשמעותן יציאה ממסגרת הקיבוץ שלא במתכונת של שנת חופש, שתכלול התייחסות לגבי מערכת היחסים, ההתחייבויות וההסכמות ההדדיות בין החבר והקיבוץ בהקשר זה. המזכירות מתנגדת להצעת זמי בן-חורין לנוהל חדש לשנת חופש בגעש.

3. עצמאות כלכלית לצעירים בגעש – בהשתתפות חברי הנהלת צעירים.
המזכירות קיימה דיון בהשתתפות חברי הנהלת צעירים לגבי נוסח הצעה לעצמאות כלכלית לצעירים בגעש כמסלול נוסף להסדרי הצעירים (חו"ל, לימודים) הקיימים כיום בגעש, שיהווה אלטרנטיבה לצעירים שיבחרו בכך. במהלך הדיון הועלו מספר נושאים והצעות לשיפור בהתייחס לנוסח ההצעה שהובא למזכירות. סוכם שהנהלת צעירים תקיים דיון נוסף בו תהיה התייחסות להצעות ותבחן אפשרות לשלבן בנוסח הסופי, שיובא לאישור המזכירות ושיחת הקיבוץ.
משתתפים:
צביקה גולדברג, יחזקאל פירקו, ישראל פלג, ריינולד ליבשיץ, יואב דרורי, אבי מן, אמנון סירוטה, אסנת נגרי, אופיר סיטרין, דני קייט, ערד סלוצקי.
ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב