קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

סיכום ישיבת מזכירות 06 שנת 2004

12/02/2004
סיכום ישיבת מזכירות
תאריך:
סיכום ישיבת מזכירות מס' 06 מתאריך 12/02/2004
תוכן:
1. אושר פרוטוקול הישיבה הקודמת.

2. רשימת ותק - נהל אישור רשימה.
המזכירות קיימה דיון בנושא נהל שנתי לאישור רשימת הותק במזכירות. מטרת הנוהל לבסס מעקב שוטף אחר השינויים החלים ברשימה בפיקוח המזכירות. סוכם שאחת לשנה יועברו לחברים לעיון ובדיקה הנתונים על פיהם מחושב הניקוד ברשימת הותק. צוות מטעם חברי המזכירות ייפגש עם חברים שיציגו השגות לגבי הרשימה ויחליט לגביהן. לאחר מכן תובא הרשימה לאישור במזכירות ותפורסם לכלל חברי הקיבוץ.

3. הצעת איתן יערי לשינוי החלטה בעניין הרחבות סביונים – בהשתתפות איתן.
איתן יערי הציג את פנייתו לשינוי החלטת שיחת קיבוץ בעניין הרחבות סביונים בשני נושאים:
- לאפשר הרחבה אחורית בלבד – במקום בחירה בין אחורית לקדמית.
- לאשר בנייה בגושים בלבד – גם אם הדבר סותר את עקרון הותק.
המזכירות קיימה דיון בהצעת איתן והחליטה שהיא מתנגדת להצעתו.

4. הסדרי פנסיה חדשים – סיכום הנושא מהישיבה הקודמת.
בהמשך לדיון בישיבה הקודמת, המזכירות החליטה להביא לאישור שיחת הקיבוץ את ההצעה לפתרון פנסיוני על פי עקרון של שני מסלולים וממליצה לקיבוץ לקבלה.
בכפוף לאישור ההצעה הנ"ל בשיחה, המזכירות תדון בשיתוף עם מועצת המנהלים הכלכלית וועדת פנסיה בחלופות המפורטות, שתובאנה בהמשך באופן מגובש לדיון והכרעה בשיחת הקיבוץ.
משתתפים:
יחזקאל פירקו, ישראל פלג, ריינולד ליבשיץ, יואב דרורי, אמנון סירוטה, אסנת נגרי, דני קייט, מרדכי כהן, רותי כ"ץ, אבי מן, ערד סלוצקי.
ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב