קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

סיכום ישיבת מזכירות 07 שנת 2004

04/03/2004
סיכום ישיבת מזכירות
תאריך:
סיכום ישיבת מזכירות מס' 07 מתאריך 4/3/2004
תוכן:
1. אושר פרוטוקול הישיבה הקודמת.

2. הלל רבין
המזכירות קיבלה דיווח על מצב העניינים עם הלל רבין. דווח שהלל ממשיך לסרב להסדיר את הנושאים בהם הוא מפר באופן מתמשך את תקנון הקיבוץ ואת נוהליו, החלטותיו ונהגיו, למרות שהקיבוץ דרש ממנו מספר פעמים רב להסדירם מיידית.
המזכירות החליטה לדווח לשיחת הקיבוץ על מצב העניינים עם הלל ולהביא לדיון אישור השיחה, הצעת החלטה המחייבת את הלל להסדיר מייד את הנושאים בהתאם להחלטות השיחה, מוסדות הקיבוץ ותקנון הקיבוץ. במידה והוא לא יקיים את ההחלטות כאמור מייד, הקיבוץ יחל בהליך להפסקת חברותו בגעש.

3. מחשוב הצבעה בקלפי – דיון ראשוני בהצעת ריינולד ליבשיץ
המזכירות קיימה דיון ראשוני בהצעת ריינולד ליבשיץ לעבור להצבעה ממוחשבת בקלפי. ההצעה כוללת תכנה וחומרה המתאימים לביצוע ההצבעה באופן ממוחשב, כנהוג במספר רב של גופים ומדינות. סוכם לשוב ולדון בעניין לאחר שתבחן הסוגייה באופן יסודי מבחינה טכנית וכספית, ובדיקת ניסיון של קיבוצים נוספים בשיטת הצבעה זו.

4. הצעה לתהליך שינוי
המזכירות קיימה דיון בהצעה לתהליך שינוי בגעש כפי שהובאה והוצגה ע"י צוות ממלאי התפקידים. המזכירות בעד ההצעה וממליצה לקיבוץ לאשרה.

נספח:
הצעת המזכירות לתהליך שינוי בגעש

מובאת בזאת לדיון ואישור שיחת הקיבוץ הצעה לתהליך שינוי בגעש הכולל את הפרטים הבאים:
1. המטרה: גיבוש והעברת החלטה למעבר למודל התפרנסות - רשת בטחון.
2. חברי הצוות: יוסף כ"ץ, חנן רוגלין, מיכי דרורי, דני קלינה, חגי אבני, נעמי רוזנטל, ניבה קסטין, אירית ניימן, צביקה בורודצקי, שי ברק, יונת מדי, ערד סלוצקי, טל ישראלי (מנחה חיצוני).
3. לוח זמנים: העברת החלטה בקיבוץ בקיץ 2004, יישום המודל ינואר 2005.
4. תקציב: 100,000 ₪ (ימומן מתוך מסגרת תקציב המזכירות שאושרה ל 2004), כאשר התשלום יבוצע על בסיס הצלחה בשלושה שלבים.

[הערה: הנספח מופיע כדף נפרד בשרת, ואינו כלול בף המקורי. ע.ב.]
משתתפים:
יחזקאל פירקו, ישראל פלג, ריינולד ליבשיץ, יואב דרורי, אמנון סירוטה, אסנת נגרי, דני קייט, מרדכי כהן, רותי כ"ץ, אבי מן, אופיר סיטרין, צביקה גולדברג, ערד סלוצקי.
ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב