קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 29.03.2004 מספר 08 שנת 2004

29/03/2004
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: יצחק כנען מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 29/3/2004 שיחה מס: 8 שנה: 2004
תוכן השיחה
א. הודעות

1. השבוע תתקיים הצבעה בקלפי ביום שלישי 30/3/04 בין השעות 11:00-20:00 על הנושאים שבשיחה.

ב. לדיון

1. הלל רבין
1.1 מזכירות הקיבוץ מביאה לדיון הצעת החלטה בעניין הלל רבין, עקב ההפרות המתמשכות מצדו את תקנון הקיבוץ ואת נהליו, החלטותיו ונהגיו, ומאחר והלל לא הסדיר את ענייני העסקתו, אחזקותיו ומגוריו, למרות דרישות חוזרות מצד הקיבוץ והתחייבות מפורשת שלו שיעשה כן.
נוסח הצעת ההחלטה שתובא לאישור בקלפי:
"האסיפה הכללית של קיבוץ געש (שיחת הקיבוץ) מחליטה שעל הלל
להסדיר מיידית את הנושאים הבאים, כפי שהוחלטו במוסדות הקיבוץ
והובאו לידיעתו:
א. הלל יחתום על התצהיר שהוכן ע"י הקיבוץ בעניין אחזקותיו והכנסותיו מתאגידים שונים בעת היותו חבר געש.
ב. הלל יעבוד ויעביר את כל הכנסותיו, מעבודה ואחרות, לקיבוץ בהתאם לתקנונים ולהחלטות הקיבוץ ומוסדותיו, כפי שנמסרו להלל ע"י בעלי התפקידים המוסמכים לעניין.
ג. הלל יבהיר בכתב כי הוא חוזר עם משפחתו להתגורר בקיבוץ ויחזור בפועל להתגורר בגעש עם משפחתו.
החלטה זאת הינה החלטה אשר אי מילויה ע"י הלל (מיידית, כאמור לעיל), תהווה, בין היתר, הפרה של הלל את תקנון הקיבוץ ואת החלטות הקיבוץ ופגיעה באורחות חייו, המהווה, בין היתר, גם עילה לפקיעת חברותו של הלל בקיבוץ לפי סעיף 35 לתקנון הקיבוץ, וניתן יהיה יהיה לנקוט כנגד הלל בהליכי הוצאה מהקיבוץ לפי הוראות סעיפים 36 ב' ו 36 ג' לתקנון הקיבוץ "
1.2 חגי אבני מציע לאשר את המשך חברותו של הלל בקיבוץ בתנאים של עובד חוץ החי מחוץ לקיבוץ.
שתי ההצעות יובאו להכרעה בקלפי. ההצעה שתקבל למעלה מ 50% מסך קולות המצביעים היא שתתקבל. במידה ואף אחת מההצעות לא תקבל למעלה מ 50% מסך קולות המצביעים, תיערך הצבעה נוספת בקלפי בין שתי ההצעות שקיבלו את מירב הקולות.
החלטות שיחת קיבוץ
החלטות שיחת קיבוץ מס' 7 מתאריך 22/3/2004

1. אושרה ההשקעה במשתלה לצמחי בית במתחם הלולבו.

2. אופיר סיטרין נבחר לגזבר הקיבוץ לקדנציה נוספת.

3. אושרה הארכת החוזה עם "סטואה" לשימוש באולם ובחורשה.

4. לא אושרה הצעת המזכירות לתהליך שינוי בגעש.

ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב