קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 21.06.2004 מספר 13 שנת 2004

21/06/2004
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים מדבייר מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 21/6/2004 שיחה מס: 13 שנה: 2004
תוכן השיחה

א. הודעות

1. עדי ברקן סיימה את תפקידה כמנהלת הכספים של המפעל. בשלב זה אופיר סיטרין (גזבר הקיבוץ) ממלא את מקומה עד לבחירת מנהל כספים קבוע למפעל.

ב. לדיון

1. הצעת הנהלת שירותים בעניין ענף המזון.
מובאת לדיון הצעת הנהלת שירותים לשינוי בתחום שירותי המזון שגעש נותן לחברים. הצעה זו גובשה ע"י ענף המזון ונידונה בהנהלת שירותים, בהמשך להתחייבות שניתנה בשיחת הקיבוץ בתחילת השנה, לדון ולהביא הצעות לגבי המשך דרכו של ענף המזון בגעש.
הנהלת שירותים ממליצה לקיבוץ לקבל את ההצעה הבאה: להפסיק את הפעלת חדר האוכל ושירותי המזון שהוא מספק במתכונת הקיימת. בנוסף ההצעה כוללת את הפסקת מרכיב הסבסוד של כלל החברים בסעיף מזון כלומר, להפסיק את מימון ההפרש בין העלות בפועל לבין המחיר שהחבר משלם, גם לחברים האוכלים בקיבוץ וגם לאוכלים בחוץ. כיום הסכום הנ"ל עומד על כ- 600,000 ₪ לשנה.
יחזקאל פירקו מנהל השירותים יציג את ההצעה ואת התהליך שקדם לה.
ההצעה תובא להצבעה בקלפי לאחר השיחה הבאה ולקבלתה נדרש רוב רגיל מסך קולות המצביעים. במידה ההצעה תתקבל, תובא לידיעת הקיבוץ תכנית מפורטת לגבי ביצוע המהלך, לרבות התייחסות ללוחות זמנים, ופתרונות לאוכלוסיות שונות הזקוקות לעזרה בנושא שירותי מזון מרוכזים. החלטה לגבי השימוש במקור התקציבי שיתפנה, תתקבל במסגרת תקציב אחזקת אדם לשנת 2005.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 12 מתאריך 7/6/2004

1. לא התקבלו החלטות בשיחת קיבוץ מס' 12 מיום 7.6.2004

ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב