קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

סיכום ישיבת מזכירות 17 שנת 2004

15/07/2004
סיכום ישיבת מזכירות
תאריך:
סיכום ישיבת מזכירות מס' 17 מתאריך 15/7/2004
תוכן:

1. אושר פרוטוקול הישיבה הקודמת.

2. תושבות בגעש – המשך הדיון ועיון ראשוני בדוגמאת הסכם
בהמשך לישיבת מזכירות הקודמת שדנה בנושא, הוצגה דוגמת הסכם שנוסחה עבור קיבוץ אחר לעיון ראשוני. במהלך הדיון ומתוך עיון בהסכם שהוצג, עלו נושאים הנגזרים מטיפול בעניין הסדרת התושבות ודורשים התייחסות עקרונית כגון: פיצול ועדים, עריכת שינוים בנהלי הקליטה לחברות, אופן אישור וביטול תושבות, השלכות הסדרת התושבות לחבר הקיבוץ החי עם התושב וכו'.
סוכם לקיים דיון נוסף בנושא בהשתתפות מיכי דרורי המשמש כעו"ד במחלקה המשפטית של התק"צ, בכדי להבין לעומק את המשמעויות המשפטיות של הסדרת התושבות בחוזה מול הקיבוץ והניסיון שנצבר בקיבוצים שונים בנושא זה.

3. העסקת עובדים ע"י חברים באופן פרטי
המזכירות קיימה דיון בסוגיית העסקת עובדים באופן פרטי ע"י חברים בניגוד להחלטות הקיבוץ. הובהר שעסקת עובדים ע"י חברים באופן זה בתחומים שונים כגון: בניה, גינון, ניקיונות בתים, שמרטפות וכו', מבוצעת ללא אישור הקיבוץ ותוך חשיפה לסיכונים כספיים ואחרים בגין העסקה שלא ע"פ דין.
שיחת הקיבוץ החליטה החלטה האוסרת העסקה באופן האמור, לפני מספר שנים. המזכירות הבהירה שוב, ותמסור על כך הודעה נוספת בשיחה, שהעסקת עובדים שלא באישור הקיבוץ ובאופן לא חוקי, אסורה מבחינת הקיבוץ. בהתאם אין הקיבוץ ערב באופן כלשהו כלפי החבר לעניין זה וכל הוצאה שתגרם עקב כך תהיה על חשבון החבר ואחריותו המוחלטת.

4. פניית קריסטין ואמנון יערי לשנת חופש שנייה – בהשתתפות קריסטין ואמנון
המזכירות דנה בפניית קריסטין ואמנון לשנת חופש שנייה. המזכירות בעד אישור הפנייה.

5. דיון בדיווח חשמל של ואמנון סירוטה – בהשתתפות הגר ואמנון
הוצגה למזכירות השתלשלות העניינים שהובילה לאי דיווח ואי תקצוב חשמל של משפחת סירוטה מזה מספר שנים. המזכירות התייחסה לנושא והחליטה לקבל כמוצא סביר למסכת הבעיות שנוצרה עקב כך, את ההצעה הבאה:
משפחת סירוטה תדווח מעתה והלאה באופן סדיר. משפחת סירוטה תזוכה בתקציב חשמל על כל התקופה בה היא לא תוקצבה ועל הסכום החד-פעמי בו היא חויבה בגין אי דיווח, ומצד שני תחויב על כל התקופה הנ"ל על פי מוצע חודשי שיימדד במהלך השנה הקרובה בהתחשב במספר הנפשת במשפחה שהשתנה במהלך אותה התקופה.
משתתפים:
אבי מן, ריינולד ליבשיץ, אופיר סיטרין, יחזקאל פירקו, אסנת נגרי, ישראל פלג, שרון תירוש, יואב דרורי, אמנון סירוטה, רותי כ"ץ, ערד סלוצקי.
ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב