קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 26.07.2004 מספר 16 שנת 2004

26/07/2004
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים מדבייר מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 26/7/2004 שיחה מס: 16 שנה: 2004
תוכן השיחה

א. הודעות

1. השבוע תתקיים הצבעה בקלפי ביום רביעי 28/7/04 בין השעות 11:00-20:00 על הנושאים שבשיחה ובשיחה הקודמת (מחיקת או הקפאת "מאגר ישן" של ימי חופש).

2. המזכירות קיימה דיון בסוגיית העסקת עובדים באופן פרטי ע"י חברים בניגוד להחלטות הקיבוץ. הובהר שעסקת עובדים ע"י חברים באופן זה בתחומים שונים כגון: בניה, גינון, ניקיונות בתים, שמרטפות וכו', מבוצעת ללא אישור הקיבוץ ותוך חשיפה לסיכונים כספיים ואחרים בגין העסקה שלא ע"פ דין. שיחת הקיבוץ החליטה החלטה האוסרת העסקה באופן האמור, לפני מספר שנים. המזכירות מהבהירה שוב לכלל חברי ומועמדי הקיבוץ, שהעסקת עובדים שלא באישור הקיבוץ ובאופן לא חוקי, אסורה מבחינת הקיבוץ. בהתאם אין הקיבוץ ערב באופן כלשהו כלפי החבר/מועמד לעניין זה וכל הוצאה שתגרם עקב כך תהיה על חשבון החבר/מועמד ואחריותו המוחלטת.

ב. לאישור

1. פניית קריסטין ואמנון יערי לשנת חופש שנייה
המזכירות בעד אישור פניית קריסטין ואמנון לשנת חופש שנייה. ההצבעה בקלפי ולאישור פנייתם לשנת חופש שנייה נדרש רוב רגיל מסך קולות המצביעים.

ג. לדיון

1. הצעת המזכירות לנוהלי טיפול בחובות חברים בתקציבים האישיים
בהמשך לדיון בנושא במזכירות ולהחלטות קודמות של שיחת הקיבוץ בנושא חובות חברים בתקציבים האישיים, ועקב בעיה מתמשכת של חובות חברים בתקציבים האישיים החורגים מההחלטות שהתקבלו בקיבוץ בנושא זה, המזכירות מביאה לאישור השיחה את הנהלים הבאים לצורך טיפול בעניין:

1. מגבלת החריגה המותרת בתקציב האישי תישאר כפי שהוחלט בעבר (מצ"ב לדף לשיחה).

2. הצעדים שינקטו כלפי החבר במקרה של חריגה מעבר לאמור בסעיף 1 להצעה זו יהיו:

א. בחריגה מעבר למותר בהחלטות הקיבוץ, יופקד כרטיס האשראי של החבר בידי הקיבוץ.

ב. במידה והחריגה תמשך ותגיע ללמעלה מ 50% נוספים מעבר למותר בהחלטות הקיבוץ, תוגבל משיכת המזומנים של החבר בקופת הקיבוץ.

ג. במידה והחריגה תמשך ותגיע ללמעלה מ 100% נוספים מעבר למותר בהחלטות הקיבוץ, לא יוכל החבר להמשיך לנהל את תקציבו בקיבוץ והוא יידרש ע"י הקיבוץ לעבור לנהל את תקציבו בבנק.

הערה להצעה:
לחברים הנמצאים במועד אישור ההצעה בחוב בתקציב האישי החורג מההחלטות, תינתן ארכה עד סוף שנת 2004 להביא את חובם להיקף המאושר ע"י הקיבוץ. לאחר מכן במידה והנושא לא יוסדר על ידם (לרבות באמצעות לקיחת הלוואה ופרעונה באופן סדיר) בהתאם להחלטות לגבי מגבלת החריגה המותרת בתקציב האישי, ינקטו כלפיהם הצעדים המפורטים בהצעה זו.

ההצעה תובא להצבעה בקלפי ולאישורה נדרש רוב רגיל מסך קולות המצביעים.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 15 מתאריך 19/7/2004

1. לא התקבלו החלטות בשיחת קיבוץ מס' 15 מתאריך 19.7.2004.

ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב