קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

סיכום ישיבת מזכירות 20 שנת 2004

26/08/2004
סיכום ישיבת מזכירות
תאריך:
סיכום ישיבת מזכירות מס' 20 מתאריך 26/8/2004
תוכן:

1. אושר פרוטוקול הישיבה הקודמת.

2. מכתבים אנונימיים נגד אטי פופר
המזכירות עודכנה לגבי המשך השתלשלות העניינים בנושא המכתבים האנונימיים שנשלחו נגד אטי כמנהלת הגיל הרך, והחליטה בשל חומרת העניין לאשר הבאת גורם חיצוני שיסע באיתור הגורם העומד מאחורי הפצת מכתבים אלו.

3. גרעין נח"ל אמניות
המזכירות קיימה דיון לגבי פנייה של גרעין נח"ל אמניות מירושלים, לבוא לגעש עד חודש מרץ 2005 ולהשתלב במערך ההוראה וההדרכה של ביה"ס א.ד.ם וסביבה בגעש וחוף השרון ו"הבית של תמר" בשפיים. מבחינת געש האמצעי הנדרש הוא הקצאת מבנה הצריף שהיום משמש את המרכז המוזיקלי של ביה"ס א.ד.ם וסביבה, שיפונה משימושו הנוכחי לטובת מגורים ל 9 חברי הגרעין עד מועד גיוסם במרץ 2003. שאר עלויות הגרעין, הכוללת דמי מחייה והוצאות מרוכזות יחולו על בתי הספר בהם יפעלו חברי הגרעין. לאחר שעות פעילות ביה"ס, ייקחו חברי הגרעין חלק פעיל במערכת ההדרכה של הנעורים של געש. המזכירות רואה בחיוב רב את הרעיון וחושבת שהסיכוי שהעניין יתרום לגעש חברתית ותרבותית רב, ובהתאם אישרה את הבאת הגרעין לגעש לתקופה שהוגדרה ובכפוף לתאים שהוצגו.

4. עדכון נהלי תמורה
המזכירות קיימה דיון נוסף בהצעה שנידונה בשבועות האחרונים בהנהלת מש"א ובמזכירות, וסיכמה להביאה לדיון ראשוני בשיחת הקיבוץ, במטרה לשמוע את עמדת החברים לגביה. לאחר הדיון בשיחה, תובא ההצעה לדיון נוסף במזכירות לצורך המשך גיבושה וקבלת החלטות לגבי אופן קידומה לדיון והחלטה בקיבוץ.
סוכם שבמקביל לדיון בהצעה הנ"ל, יבוצע מהלך עדכון תמחור והגדרת משרות החברים העובדים בקיבוץ, המופיעה כהערה מקדימה להצעה, לצרכי המשך ניהול המשק וכבסיס להצעות לתגמול אם וכאשר כאלו יתקבלו בהמשך.

5. בחירת חברי מזכירות – דיון בפניית עזרא רבין
המזכירות קיימה דיון בהצעת עזרא רבין ובהשתתפותו, לעיכוב המשך תהליך הבחירה הנוכחי, לצורך עדכון נהלי בחירת חברי המזכירות.
המזכירות דחתה את הצעת עזרא לעכב את תהליך הבחירה הנוכחי המבוצע לפי הנהלים הקיימים, והחליטה שלאחר סיום הליך הבחירה הנוכחי יתקיים דיון לגבי הצעות בנושא נהלי בחירה למזכירות וגופים נוספים בגעש.

6. דיון בעניין רכבים בגעש
המזכירות קיימה דיון בעניין רכבים בגעש בהשתתפות חברי ועדת רכב (עמליה יערי, יוסי שחר ותמיר דור), מנהלת עובדי חוץ (חנה שושן), ונציגי המפעל כענף בעל מספר הרכבים הגדול ביותר (אסף ציקמן ויורם ברדה).
מטרת הדיון היתה להביא לידיעת המזכירות את הנושאים והדילמות השונים הקשורים לשימוש והקצאת רכבים בגעש בכל הרמות: בעלי תפקידים, ענפים, עובדי חוץ, חברים וכו', ולנסות לגבש מדיניות כללית של געש לגבי הסוגיות הנ"ל.
המזכירות שמעה עמדות המשתתפים בדיון בנושאים אלו, ותסכם את הדיון בהמשך.
משתתפים:
ריינולד ליבשיץ, יחזקאל פירקו, אסנת נגרי, ישראל פלג, שרון תירוש, יואב דרורי, רותי כ"ץ, מרדכי כהן, אופיר סיטרין, ערד סלוצקי.
ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב