קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 30.08.2004 מספר 18 שנת 2004

30/08/2004
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים יוגב מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 30/8/2004 שיחה מס: 18 שנה: 2004
תוכן השיחה

א. הודעות

השבוע תתקיים הצבעה בקלפי ביום רביעי 1/9/04 בין השעות 11:00-20:00 על הנושאים שבשיחה.

ב. לדיון

1. הפעלת חד"א בגעש
לבקשת רינולד ליבשיץ מובאת לדיון והחלטה הצעתו בעניין הפעלת חד"א (המצורפת בגב הדף לשיחה).
הצעת רינולד תובא לדיון והצבעה כהצעה לשינוי ההחלטה הקודמת של שיחת הקיבוץ בקלפי, זאת מאחר והיא מבקשת לשנות את החלטת שיחת הקיבוץ בעניין זה מיום 28.6.2004 (המפורטת בהמשך הדף לשיחה).
בנוסף, הצעת רינולד מציעה למעשה גם לא לקבל את החלטת הנהלת שירותים להפעלת חד"א לתקופת ינסיון עד תחילת 2005 ע"י "בית הלורדים", כפי שהוצגה בשיחת הקיבוץ האחרונה.
לצורך קבלת הצעתו של רינולד, נדרש רוב רגיל, ומספר מצביעים בעד הצעתו הגדול מזה שהתקבל באישור ההצעה הקודמת בשיחת הקיבוץ מיום 28.6.2004.

נוסח החלטת שיחת הקיבוץ מס' 14 מיום 28.6.2004 – שהתקבלה בקלפי ברוב של: 98 בעד, 45 נגד
מובאת לדיון והחלטה בקלפי, הצעת הנהלת שירותים לשינוי בתחום שירותי המזון שגעש נותן לחברים. הצעה זו גובשה ע"י ענף המזון ונידונה בהנהלת שירותים ולאחר שיחת הקיבוץ האחרונה גם אם מנהלת עובדי חוץ והאחריות על תחום הרווחה בגעש.
ההצעה היא להפסיק את הפעלת חד"א ושירותי המזון שהוא מספק במתכונת הקיימת, כולל מתן פתרון לאוכלוסיית החברים הזקוקים לשירותי מזון מרוכזים, במסגרת מערכת הרווחה והותיקון. בנוסף ההצעה כוללת את הפסקת מרכיב הסבסוד של כלל החברים בסעיף מזון, החל משנת 2005. כלומר, להפסיק את מימון ההפרש בין העלות בפועל לבין המחיר שהחבר משלם, גם לחברים האוכלים בקיבוץ וגם לאוכלים בחוץ. כיום הסכום הנ"ל עומד על כ 600,000 ₪ לשנה. החלטה לגבי השימוש במקור התקציבי שיתפנה, תתקבל במסגרת תקציב אחזקת אדם לשנת 2005, לרבות פתרון בנושא הפסקת הסבסוד.
ההצעה תובא להצבעה בקלפי ולקבלתה נדרש רוב רגיל מסך קולות המצביעים. במידה ההצעה תתקבל, תובא לידיעת הקיבוץ תכנית מפורטת לגבי ביצוע המהלך, לרבות התייחסות ללוחות זמנים, ופתרונות מפורטים במסגרת מערכת הרווחה והותיקון.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 17 מתאריך 23/8/2004

1. לא התקבלו החלטות בשיחת קיבוץ מס' 17 מתאריך 23.8.2004

ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב