קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

סיכום ישיבת מזכירות 23 שנת 2004

23/09/2004
סיכום ישיבת מזכירות
תאריך:
סיכום ישיבת מזכירות מס' 23 מתאריך 23/9/2004
תוכן:

1. אושר פרוטוקול הישיבה הקודמת.

2. דיון עם מתי גרונטמן בעניין אי סדרים מתמשכים עמו בענייני עבודה ותקציב אישי - בהשתתפות מתי.
המזכירות קיימה דיון בהשתתפות מתי גרונטמן לגבי אי סדרים מתמשכים עמו בענייני עבודה ותקציב אישי. נמסר מאז מתי סיים את הסדר הלימודים (לפני כחצי שנה) הוא אינו עובד באופן סדיר ואינו מסדיר את חובו הגדול בתקציב האישי, זאת למרות מספר רב מאד של פניות מצד המוסדות והבטחות רבות מצדו להסדיר את המצב שלא כובדו.
מתי מסר שהוא מבין את חומרת העניין והעובדה שהתנהגותו אינה מתיישבת עם אחריותו לקיים את חובותיו כמועמד בקיבוץ.
הובהר למתי וסוכם אתו שהאחריות להסדרת המצב חלה עליו, ושהוא יפעל מיידית ובמרץ בעניין.

3. דיון עם סיגל וזמי בן-חורין לגבי האירוע החמור עם משפחת לביא על רקע יחסי שכנות.
המזכירות קיימה דיון לבקשתם של סיגל וזמי בן-חורין ובהשתתפותם, בעניין האירוע החמור עם משפחת לביא. סיגל וזמי הציגו את עמדתם לגבי השתלשלות העניינים ופרטי המקרה. זמי מסר שהגיש תלונה למשטרה כנגד אשר לביא ונאור סלוצקי על עברות לכאורה שהוא סבור שהם ביצעו במהלך האירוע, וביקש להדגיש שבכוונתו גם להגיש תביעה אזרחית כנגדם.
מאחר וזמי בן-חורין רואה את נאור סלוצקי כמעורב במקרה, ערד החליט להשעות עצמו מהטיפול בעניין. המזכירות קיבלה את החלטתו וסיכמה שמעתה מרדכי כהן ושרון תירוש יטפלו בעניין במקומו.
המזכירות רואה בהפרדת השכנות את הפתרון, וקוראת לשני הצדדים לנהוג באיפוק ולהמנע לחלוטין מהתנהגות אלימה ו/או פרובוקטיבית, עד שיסתייע להפריד פיזית בין המשפחות.

4. דיון בפניית ראובן גפני, נגרו רובינשטיין, איתן יערי, יוחנן פרנס ואבי מן להקצאת תקציב ציבורי לשעות עו"ד כרמית דורון לקידום הצעה פרטית להסדרי פנסיה.
המזכירות קיימה דיון בהשתתפות ראובן, נגרו, איתן ואבי בעניין פנייתם להקצאת משאבים ציבוריים לקידום הצעתם הפרטית, בניגוד לעמדת המזכירות .

המזכירות דחתה את הפנייה בנימוקים הבאים:

א. המזכירות סבורה שלא סביר להעמיד כסף ציבורי לרשות חברים לצורך קידום הצעות מנוגדות למהלכים המקודמים ע"י המוסדות הנבחרים.

ב. ההצעה שלקידומה פונים החברים, סותרת את ההחלטה המנומקת של המזכירות ומועצת המנהלים הכלכלית (שפורסמה לקיבוץ) בעניין זה.

ג. המזכירות מקדמת מהלך רחב, הכולל ראיונות אישיים עם החברים, שבעקבותיו יקודמו הנושאים הקשורים לשינויים באורחות החיים בגעש, כולל נושא הפנסיה. כחלק מרכזי ממהלך זה, תובא להכרעת שיחת הקיבוץ הסוגיה האם לטפל בנושאים כגון: הסדרת הבטחון הסוציאלי ו/או הדיור ו/או התפרנסות ו/או כל נושא מרכזי אחר, בנפרד או כחלק ממהלך כולל להסדרת כלל המחוייבויות כלפי החברים.

המזכירות קוראת לחברים הפונים להצטרף למאמץ ולפעול בשיתוף פעולה עם המוסדות הנבחרים של געש.

5. קבלת קרן ברקן לחברות
המזכירות קיימה דיון על קבלתה של קרן ברקן לחברות בגעש.
המזכירות בעד קבלתה של קרן לחברות בגעש.
משתתפים:
ריינולד ליבשיץ, יחזקאל פירקו, אסנת נגרי, שרון תירוש, יואב דרורי, רותי כ"ץ, אופיר סיטרין, אבי מן, מרדכי כהן, ישראל פלג, אמנון סירוטה, ערד סלוצקי.
ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב