קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 31.01.2005 מספר 3 שנת 2005

31/01/2005
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים יוגב מועדון לחבר שעה 21:30 יום שני 31/1/2005 שיחה מס: 3 שנה: 2005
תוכן השיחה

א. הודעות:

1. השבוע תתקיים הצבעה בקלפי ביום רביעי 2/2/05 בין השעות 11:00-20:00, על הנושאים שבשיחה.

2. ביום שלישי הבא 8/2/2005 יתקיים יום הבחירות למזכיר הקיבוץ הארצי. ההצבעה תיערך בקלפי שתוצב בחדר הישיבות במזכירות ותהיה פתוחה להצבעה בין השעות 8:00 – 21:00.

3. צוות השינוי בחר באהרון ארז מקיבוץ הסוללים כיועץ המקצועי להובלת תהליך השינוי בגעש. אהרון יבוא לשיחת הקיבוץ הבאה להציג את עצמו ולערוך הכרות ראשונה עם החברים.

4. המזכירות אישורה את הגדרת התפקיד של מנהל תחום החינוך בגעש, כפי שגובש ע"י צוות שהוקם ע"י הנהלת שירותים לעניין זה, שכלל נציגים ממערכות החינוך בגעש. בהמשך לאישור הגדרת התפקיד, נערך בימים אלו תהליך הבחירה של מועמד מתאים לאיושו. לכשיסתיים הליך הבחירה, ואישורו ע"י המזכירות, תימסר על כך הודעה בשיחה.

ב. לאישור:

1. קבלת אילן אופמן לחברות
המזכירות בעד קבלת אילן אופמן לחברות בגעש.
ההצבעה בקלפי, ולאישור קבלת אילן לחברות נדרש רוב של שני שליש מסך קולות המצביעים.

2. בחירת 2 נשים לצוות השינוי
בהתאם להחלטת הקיבוץ בקלפי להוסיף 2 נשים לצוות השינוי, מובאות לבחירה רשימת חדשה של שמות של נשים, שהוצעו ע"י החברים והסכימו להעמיד עצמן לבחירה לצוות השינוי.
הנשים המוצעות לבחירה לצוות השינוי:

יפעת ברודצקי סיליה קסטין סילביה ליברמן רחל הדר
הגר סירוטה מיכל שרויט יונת מדי

ההצבעה בקלפי והשתיים שיקבלו את מירב הקולות הן שיבחרו לצוות השינוי.

3. בחירת 5 חברים כנציגי ציבור לועדת קלפי שיחת קיבוץ
הנהלת מש"א מביאה לאישור את בחירת 5 החברים: משה הדר, סוניה בלבן, שולה ברק, נילי גרונטמן ונעמה שחר, כנציגי ציבור לועדת קלפי שיחת קיבוץ.

ההצבעה בקלפי ולאישור בחירת רשימת 5 החברים המוצעים נדרש רוב רגיל מסך קולות המצביעים.

4. בחירת יו"ר ועדת ביקורת בגעש
הנהלת מש"א בעד בחירת חיים יוגב לתפקיד יו"ר ועדת ביקורת של געש.
זמי בן-חורין מציע את עצמו לתפקיד.

ההצבעה בקלפי, וההצעה שתקבל למעלה מ 50% מסך הקולות היא שתתקבל.

5. פניית נעמי וז'וליו רוזנטל לעבודת חוץ בחו"ל
נעמי וז'וליו רוזנטל פונים לעבודת חוץ בחו"ל של ז'וליו למשך שלוש שנים ב"אמדוקס קנדה".
מזכירות דנה בפניה החליטה, שמתוך רצון לאפשר את אישור הפניה בהתחשב בנסיבות המיוחדות שנעמי וז'וליו תארו, שאין ביכולתם להעביר בשנה הראשונה את הסכום הכספי המקובל בעבודת חוץ בחו"ל, היא תומכת באישור פנייתם לעבודת החוץ בחו"ל בתנאים הבאים, שסוכמו בתאום עם נעמי ז'וליו ומקובלים עליהם:

א. יציאת המשפחה לקנדה תהיה במסגרת עבודת חוץ בחו"ל, למשך שלוש שנים ב"אמדוקס קנדה" ע"פ החוזה שיעביר ז'וליו לאישור הקיבוץ. מובהר שהאישור ניתן לפנייה הספציפית שנידונה וכל שינוי בתנאי ההעסקה מחייב אישור הקיבוץ.

ב. מתוך התחשבות בפניית המשפחה, בשנה הראשונה בלבד, במקום העברת כספים לקיבוץ כמקובל בעבודת חוץ בחו"ל, יבוצע תשלום בקיזוז זכויות ותק של שנתיים ותק מכל אחד מבני הזוג עבור שנה זו. מובהר שהאישור בעניין תשלום על דרך קיזוז זכויות, הנו חד-פעמי לשנה הראשונה בלבד ומוצע כפתרון לא שגרתי מתוך רצון להתחשב בפניית המשפחה, ומובהר שלא תתאפשר קניית הותק בחזרה בהמשך. בשנה השניה והשלישית ישלמו בני הזוג את הסכום הכספי החודשי המקובל בגעש בעבודת חוץ בחו"ל.

ג. במשך כל תקופת עבודת החוץ בחו"ל, המשפחה תשא עצמאית בכל הוצאותיה השוטפות כמקובל בעבודת חוץ בחו"ל.
ההצבעה בקלפי ולאישור פניית נעמי וז'וליו נדרש רוב רגיל מסך קולות המצביעים.

ג. לדיון:

1. הצעת המזכירות לאישור כללים לעניין תשובות בגעש
המזכירות מביאה לדיון ואישור הצעה לכללים לעניין תושבות בגעש. הצעת המזכירות המצורפת לדף לשיחה, מובאת לאישור הקיבוץ בהתאם להחלטת המזכירות לקדם מהלך של הסדרת נושא התושבות בגעש בתנאים מסוימים שיוגדרו בכתב, בכללים ובהסכם פרטני.
דוגמת נוסח חוזה תושבות, תובא לדיון בשיחה וחברים המעונינים יכולים לקבלה לפני כן במזכירות.

ההצבעה בקלפי ולאישור ההצעה נדרש רוב רגיל מסך קולות המצביעים.
החלטות שיחת קיבוץ
החלטות שיחת קיבוץ מס' 2 מתאריך 10/1/2004

1. אושרה הצעת המזכירות לעדכון נהלי קלפי.

2. אושרה הצעת ועדת תכנון בעניין נסיעת וחנית רכבים בקיבוץ.

3. התקבלה ההצעה לבחירת 2 נשים לצוות השינוי מתוך רשימה חדשה שתובא לקלפי.

ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב