קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

סיכום מזכירות 06 שנת 2005

29/03/2005
סיכום ישיבת מזכירות
סיכום ישיבת מזכירות מס' 6 מתאריך 29/3/2005
1. אושר פרוטוקול הישיבה הקודמת.
שינוי שיטת בחירת חברי מזכירות.

המזכירות השלימה את הדיון בהצעתה לשינוי שיטת בחירת חברי מזכירות. ההצעה שנידונה והתקבלה ע"י המזכירות אינה משנה את דמותה והרכבה של המזכירות, אלא באה על מנת להתאים את שיטת הבחירה של חברי/ות המזכירות להוראות בעניין זה בתקנון הקיבוץ ובפקודת האגודות השיתופיות.
סוכם להביא את הצעת המזכירות לדיון ואישור בשיחת הקיבוץ.
פניית זמי בן-חורין בעניין יחסי השכנות עם משפחת לביא

המזכירות קיימה דיון בהשתתפות זמי בן-חורין בעניין פנייתו לדיון בעניין יחסי השכנות שלו עם משפחת לביא.
זמי פנה למזכירות שתאיץ את טיפולה במציאת פתרון לבעיית השכנות שהוא תאר. המזכירות מינתה את ישראל פלג ורחל הדר כצוות לעניין זה, שינסה פעם נוספת למצוא פתרון בהסכמה לבעיות השכנות בין שתי המשפחות.
בנוסף, זמי הודיע בעניין התלונה שהגיש כנגד אשר לביא, שבמידה והמשטרה תחליט לבטל את התלונות שהגיש מחוסר עניין לציבור, בכוונתו לפנות ליועץ המשפטי לממשלה בעניין.
תשלומי תושבים

המזכירות קיימה דיון בנושא הכנת מחירון לחישוב חיוב תושבים, וזאת בהתאם להחלטה שהתקבלה בקיבוץ בה נקבע, שהתושב ישלם לקיבוץ תשלומים כפי שיקבעו ע"י הקיבוץ במחירון שיעודכן מעת לעת באישור המזכירות.
הדיון כלל התייחסות לנתונים שהוצגו לעניין תשלום בגין המגורים, השירותים וההוצאות הנוספות של התושב בגעש לרבות הוצאות חינוך, אחזקה וכל הוצאה נוספת, הן באופן כללי והן לגבי התושב ו/או משפחתו באופן ישיר.
נקבע שבסיס המחיר לתשלומים הנ"ל יהיו אחיד לכלל התושבים ומותאם למרכיבי ההוצאות. במסגרת קביעת המחירון לתושבות, המזכירות תקבל החלטה גם לגבי מדיניות החיוב של תושבים שהם בני זוג של בנים בעצמאות כלכלית והורי חברים.
הנושא יסוכם בישיבה הבאה.
הלל רבין – סיכום בעניין סירובו להסדיר את דמי עזיבה מגעש

המזכירות עודכנה שהלל רבין מסרב מזה כשנה להעביר, כמתחייב מכללי עזיבה, את הנתונים הנדרשים על מנת להשלים את חישוב דמי העזיבה עבורו.
המזכירות החליטה שמאחר והלל אינו משתף פעולה עם הקיבוץ להסדרת עניין זה למרות פניות רבות אליו, לרבות סירובו לפנות לבוררות כמתאפשר בכללי העזיבה, יבוצע להלל חשבון דמי עזיבה ע"י חשב הקיבוץ ע"פ הנתונים המצויים בידי הקיבוץ. על פי חשבון זה הלל חייב לגעש כספים, לאחר שמהסכום שחושב לו כדמי עזיבה העומד לזכותו קוזזו הסכומים המגיעים לגעש ע"פ כללי עזיבה ושטרם הועברו לקיבוץ ע"י הלל.
המזכירות החליטה לרשום בספרי הקיבוץ את חובו של הלל לגעש. למרות זאת יובהר להלל בכתב, שהקיבוץ לא מוותר בכך על זכותו של הקיבוץ לתביעות נוספות, באם יתברר בהמשך שהקיבוץ זכאי לסכומי כסף נוספים מהלל ע"פ כללי עזיבה.
משתתפים: יואב דרורי, רותי כ"ץ, אופיר סיטרין, מירב סלוצקי, רחל הדר, אסף ציקמן, ישראל פלג, ראובן גפני, שרון תירוש, אבי מן, ערד סלוצקי.
ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב