קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

סיכום מזכירות 10 שנת 2005

07/06/2005
סיכום ישיבת מזכירות
סיכום ישיבת מזכירות מס' 10 מתאריך 7/6/2005

1. אושר פרוטוקול הישיבה הקודמת.

2. דיווח על נושאים שטופים.

תהליך השינוי - המזכירות דווחה לגבי התקדמות תהליך השינוי בהנחייתו של אהרון ארז. נמסר לגבי עבודת צוות השינוי שבחר הקיבוץ וצוותי המשנה שהוקמו על ידו, ואופן גיבוש ההצעות המפורטות לנושאים בהם קבע הקיבוץ שהשינוי יעסוק. בנוסף נמסר על המפגשים שנערכו עד כה, והמתוכננים להיערך בהמשך, עם הציבור במסגרת מועדוני שכבות הגיל. נמסר ששיתוף כל הציבור בעניין ההצעות המפורטות שמתגבשות, מתוכנן להתבצע החל מעוד מספר שבועות באמצעות מפגשים אליהם יוזמנו כל החברים, במטרה להציג את הרעיונות שמתגבשים ולקבל הערות והצעות לשיפור.

עבודת חוץ בחו"ל של משפחת רוזנטל – המזכירות עודכנה ע"י הנהלת עובדי חוץ לגבי בעיות בהתנהלות עם נעמי וז'וליו רוזנטל. נמסר שבשלב זה אינם מעבירים דיווח חודשי של הכנסות והוצאות לצורך עריכת חישוב סכום ההעברה לקיבוץ בתום חצי שנה ממועד יציאתם, זאת למרות שהדבר נדרש מהם מספר פעמים ע"י הנהלת עובדי חוץ. בנוסף נמסר שז'וליו אינו משתף פעולה בהעברת קרן ההשתלמות שהיתה צריכה לעבור לקיבוץ לפני מספר חודשים, וזאת למרות שנדרש לכך טרם צאתו לקנדה. המזכירות מגבה את הנהלת עובדי חוץ בטיפולה בנושא, וקוראת לנעמי וז'וליו לשתף פעולה ולנהוג ע"פ המתחייב מדרישות הנהלת עובדי חוץ המטפלת בנושא מטעם הקיבוץ, כפי שנמסרו להם.

3. אישור נוסח חוזה עם יקום להפעלת ביה"ס א.ד.ם וסביבה.
הוצג בפני המזכירות נוסח ההסכם שגובש לאחרונה עם קיבוץ יקום בעזרת עו"ד כרמית דורון, כעדכון להסכם התקף כיום (שנחתם בשנת 1991) בין הקיבוצים געש ויקום כמתכונת מוסכמת של שותפות בלתי רשומה להפעלת ביה"ס היסודי המשותף.
חנן רוגלין (יו"ר ביה"ס א.ד.ם וסביבה) הסביר שהסיבה לעדכון ההסכם הם השינויים וההתפתחויות שקרו במהלך השנים מאז חתימת ההסכם המקורי ב- 1991, והאינטרס של הקיבוצים להסדירם במסגרת החוזה ביניהם.
המזכירות העירה שיש לחזק בהסכם את הסעיף הקובע את מחויבות ביה"ס לקליטת ילדי הקיבוצים, שמבחינת געש היא הסיבה העיקרית לקיום ביה"ס בגעש.
המזכירות אישרה את נוסח החוזה לחתימה על ידי נציגי געש.

4. כללים לעניין העברת כספים מחברים לקיבוץ
המזכירות קיימה דיון ראשוני בהצעה לעדכון נהלים להעברת כספים מחברים לקיבוץ, דבר המתחייב מתקנון הקיבוץ באופן חד-משמעי. ההצעה הובאה לדיון מתוך ניסיון להציע דרך לשפר את יכולת האכיפה של המקרים בהם חבר מחליט על דעת עצמו ותוך התעלמות מפניות הקיבוץ לא להעביר הכנסות לקיבוץ.
סוכם לסיים את הדיון ולקבל החלטה בנושא בישיבה הבאה.

5. כללים לעבודת חוץ בחו"ל.
המזכירות קיימה דיון ראשוני בהצעת הנהלת עובדי חוץ לעדכון כללים לעבודת חוץ בחו"ל. ההצעה הובאה לדיון מתוך ניסיון לגבש החלטות שיאפשרו התפתחות מקצועית ותעסוקתית של חברים גם במסגרת עבודת חוץ בחו"ל, תוך הגדרה ברורה של מערכת היחסים בין החבר לקיבוץ בתקופה זו. ההצעה שנידונה מתייחסת בנפרד ליציאת החבר לעבודת חוץ בחו"ל עם המשפחה, ובמקרה שהוא יוצא לבדו שהמשפחה נשארת בגעש.
סוכם לסיים את הדיון ולקבל החלטה בנושא בישיבה הבאה.
משתתפים: אופיר סיטרין, מירב סלוצקי, אסף ציקמן, ישראל פלג, ראובן גפני, אבי מן, רותי כ"ץ, רחל הדר, אמנון סירוטה, שרון תירוש, יואב דרורי, ערד סלוצקי.
ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב