קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 08.08.2005 מספר 18 שנת 2005

08/08/2005
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים יוגב מועדון לחבר שעה 20:30 יום שני 8/8/2005 שיחה מס: 18 שנה: 2005
תוכן השיחה

א. הודעות:

1. השבוע תתקיים הצבעה בקלפי ביום רביעי 10/8/05 בין השעות 11:00-20:00, על הנושאים שבשיחה.

2. השבוע ביום ג' 9/8/2005 בשעה 20:30 במועדון לחבר, יקיים צוות השינוי מפגש חברים בהנחיית אהרון ארז, בנושא תהליך השינוי בגעש. כפי שפורסם ע"י צוות השינוי, במפגש זה יוצגו ההצעות הראשוניות המתגבשות בצוותים בנושאים: בטחון סוציאלי והתפרנסות, ויתקיים דיון ראשוני בציבור לגבי תוכן הצעות אלו. נוסח ההצעות חולקו בתאי החברים, פורסמו באתר הקיבוץ באינטרנט ויובאו למפגש.

ב. לדיון:

1. רפת חוף-השרון – דיון בהשתתפות היו"ר שאולי רשף
יו"ר רפת חוף-השרון שאולי רשף יציג את דו"חות המסכמים את תוצאות רפת חוף-השרון בשנת 2004 וששת החודשים הראשונים של שנת 2005. בנוסף יימסר על ידו מידע ותקיים דיון כללי, לגבי נושאים הקשורים לשותפות בין הקיבוצים בפרוייקט זה.
חומר יחולק בשיחה וחברים המעונינים יכולים לקבלו לפני כן במזכירות.

2. בחירת חברים למועצה הכלכלית
מזכירות הקיבוץ מביאה לאישור את הצעתה לבחירת חברים למועצה כלכלית, בהתאם להצעה שאושרה לאחרונה למבנה ארגוני/ניהולי של המערכת העסקית והכלכלית של געש.
הצעת המזכירות היא לאשרר את ההרכב החברים שנבחר לפני כשנה למועצת מנהלים, כהרכב למועצה הכלכלית, ולבחור בהמשך חבר/ה נוסף במקום עדי ברקן, שסיימה לאחרונה את תפקידה כחברה במועצת המנהלים הכלכלית. ההרכב הנוכחי, כולל בנוסף לממלאי התפקידים הישובים בגוף זה מתוקף תפקידם, את החברים: יוסף כ"ץ, עזרא רבין, שלמה ניימן, אסף ציקמן, מיכל שרויט.
נגרו רובינשטיין ואיתן יערי מציעים הצעה פרטית לבחור מחדש את כל 6 נציגי הציבור למועצה הכלכלית. דף הסבר של נגרו ואיתן להצעתם, מצורף לדף לשיחה.
ההצבעה בקלפי, וההצעה שתקבל רוב מסך קולות המצביעים, היא שתתקבל.

3. הצעת המזכירות לכללים לעניין העברת כספים לקיבוץ
בהמשך לדיון בנושא שהתקיים בשיחת הקיבוץ לפני שבועיים, ולאחר קבלת חוות דעת מהמחלקה המשפטית של התק"צ בעניין (שתוצג בשיחה), המזכירות מביאה לדיון ואישור את הצעתה לכללים להעברת כספים מחברים לקיבוץ.
ההצעה מצורפת לדף לשיחה ותוצג בשיחה.
ההצבעה בקלפי, ולאישור הצעת המזכירות נדרש רוב רגיל מסך קולות המצביעים.

4. הצעת המזכירות לכללים לעבודת חוץ בחו"ל
המזכירות מביאה לדיון ואישור הצעה לכללים לעבודת חוץ בחו"ל.
ההצעה מצורפת לדף לשיחה ותוצג בשיחה.
ההצבעה בקלפי, ולאישור הצעת המזכירות נדרש רוב רגיל מסך קולות המצביעים.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 17 מתאריך 1.8.2005

1. לא אושרה פניית רוברטו קופרמן לשנת חופש שלישית מגעש.

2. לא אושרה פניית קריסטין ואמנון יערי לשנת חופש שלישית מגעש.

3. אדווה רוגלין התקבלה לחברות בגעש.

4. שירה אופמן התקבלה לחברות בגעש.

5. התקבל הערעור של זמי בן-חורין על אי קבלת ההסתייגות מס' 4 שלו, להצעת מועצת המנהלים הכלכלית למבנה ארגוני/ניהולי של המערכת העסקית והכלכלית של געש.

6. אושרה הצעת ועדת ביקורת לתכנית ביקורת פנים בגעש לשנת 2005.

ערד סלוצקי
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב