קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 30.01.2006 מספר 03 שנת 2006

30/01/2006
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: מיכי דרורי מועדון לחבר שעה 20:30 יום שני 30/1/2006 שיחה מס: 3 שנה: 2006
תוכן השיחה

א. הודעות:

1. שאילתא:

זמי בן חורין מגיש לשיחת הקיבוץ שאילתא בנוגע לתהליך השינוי:
בתוכנית המקורית שהוגשה לקיבוץ סוכם כי התוכנית תופעל ביום 01/01/06 בישיבת המזכירות הוחלט על תאריך שונה.
1. מה המשמעויות הכספיות של הדחייה?
2. מהו התקציב הכולל שיועד לתהליך השינוי?
3. האם הוגדרו יעדים ותפוקות?
4. מהו התקציב שאושר לנושא ב2005? ומה היה הביצוע בפועל?
5. מהו התקציב המיועד ב2006? האם אושר ועל ידי מי?
6. מה היה חלקו של אהרון ארז בתקציב?
7. כמה שולם עד היום לאהרון ארז?
8. האם ישנן חשבוניות הממתינות לתשלום ומה סכומן?
9. מהו צפי ההוצאה לאהרון ארז עד ליום ההצבעה?
10. האם יועד גם תקציב לגורמים אחרים?
11. האם ישנה כוונה לבחון במסגרת הצוות גם התייעצות עם גורמים ממסגרות אחרות?

2. מועצת מנהלים מקרקעין.
בהמשך להליך הבחירה בו שלמה ניימן ויואב דרורי קיבלו מספר זהה של קולות כדירקטור נציג ציבור שלישי, החליט שלמה לוותר על מועמדותו לתפקיד. בהתאם נבחר יואב לדירקטור בגוף זה.

ב. לאישור:

1. תוכנית הביקורת לשנת 2006.
ועדת הביקורת מביאה לאישור השיחה את תוכנית העבודה לשנת 2006.
נושאי הביקורת:
-סיום הביקורת בתחום החינוך. (ביקורת שהתקיימה במהלך 2005)
-ביקורת בתאגיד הנכסים. הביקורת לא תחול על נושאים שבוקרו בעבר, על תחום התכנון והבניה וכן על נושאים שבערכאה משפטית ובכפוף לאישור תקציבי.

2. סיליה קסטין-חברה בו. ביקורת.
ועדת ביקורת מביאה לאישור השיחה את בחירתה של סיליה קסטין כחברה בו. ביקורת במקומה של שריטה פלג.

ג. לדיון:

הצעה לשינוי אורחות החיים בגעש.

1. צוות השינוי מביא לדיון בקריאה ראשונה את ההצעה לשינוי אורחות החיים בגעש. (החברים מתבקשים להביא את החוברת שחולקה לדיון)

2. נוהל אישור ההצעה לשינוי אורחות החיים בגעש להצבעה בקלפי. (מסמך מצורף).
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שיחת קיבוץ מס' 1 מיום 02/01/06 שהתקבלו בקלפי ביום 11.01.06

1. אושרה תוכנית המשק לשנת 2006.

2. אושרה ההצעה להקמת רפת ברומניה בשותפות עם משואות יצחק ואליעזר פישמן.

החלטות שיחת קיבוץ מס' 2 מיום 09/01/06 שהתקבלו בקלפי ביום 11.01.06

1. אושר תקציב הקהילה לשנת 2006 . (שוטף והשקעות)

2. אינגריד גלברד התקבלה למועמדות.

3. ניר גלברד התקבל לאורחות.

4. דיויד כהן התקבל לאורחות.

5. ארז גולדשטיין התקבל למועמדות.

חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ.
חסר רכיב