קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 27.03.2006 מספר 06 שנת 2006

27/03/2006
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים יוגב מועדון לחבר שעה 20:30 יום שני 27/3/2006 שיחה מס: 6 שנה: 2006
תוכן השיחה

א. הודעות

פרסום בתקשורת בדבר מכירת קרקע ע"י געש
ברצוננו להבהיר כי הפרסומים בעניין השלמת מכירת זכויות געש בחלקת המגורים אינם נכונים. הפצתם בתקשורת נעשתה ללא ידיעת הקיבוץ ומבלי שמצב העניינים העובדתי נבדק עם הקיבוץ.
כפי שנמסר לחברים, ובהתאם ליעדי תכנית המשק לשנת 2006, געש פועל למכירת זכויותיו בחלקה הנ"ל. בשלב זה מתנהל מו"מ עם מספר גורמים בנושא. במידה ותגובש עסקה לחתימה, היא תובא לדיון ולאישור האסיפה הכללית כנדרש.

ב. לדיון

1. סיכום המשק 2005
מובא לדיון סיכום המשק לשנת 2005. הנתונים יוצגו ע"י רו"ח יוסי זילברשטיין ומנהלי התאגידים.
חומר מפורט ניתן לקבל במזכירות הקיבוץ.
החלטות שיחת קיבוץ

הבהרה: בסעיף הודעות בשיחת הקיבוץ מס' 5 מיום 13.03.06 נרשמה בקשה של משה משלנקה לקיים דיון בנושא מינוי מנהלת החינוך. לאחר השיחה נמסר למשה הסבר על המהלכים שגרמו להנהלת מש"א להחליט על מינוי מנהלת חינוך חדשה ובהתאם לכך משה הסיר את דרישתו לקיום דיון בנושא.

החלטות שיחת קיבוץ מס' 5 מיום 13.03.06 שהתקבלו בקלפי ביום 15.03.06

1. קליטה
הילה שחר התקבלה לחברות בקיבוץ געש.

2. ערעור המזכירות
התקבל ערעור המזכירות בנוגע לקבורתה של בת אחותו של חיים קופלוב.

חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב