קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 01 שנת 2007

15/01/2007
דף לשיחה
מנחה: חיים מדבייר, מועדון לחבר, שעה 20:30, יום שני 15/01/2007, שיחה מס: 1, שנה: 2007
סדר היום:

1. הודעות:

קלפי

ביום רביעי 17.1.07 בין השעות 11:00 – 20:00 תיערך הצבעה בקלפי על הנושאים שבסדר היום ועל אישור תוכנית המשק 2007 משיחת קיבוץ מס' 26 מיום 25.12.06.

2. לאישור

א. ערעור עמיר פז על ההחלטה לגבי הסתייגות מס' 2 לנספח לפרק ביטחון סוציאלי.
ההצבעה בקלפי ולקבלת הערעור נדרש רוב רגיל מקולות המצביעים ולפחות 87 קולות בעד.
(פרטים ראה מעבר לדף).

ב. תוכנית עבודה ועדת ביקורת
ועדת ביקורת מביאה לאישור את תוכנית העבודה 2007:

1. בי"ס אדם וסביבה.
2. נכסים.
3. געש מוצרי תאורה – חשיפה לסיכונים. יבוקר ע"י משרד רו"ח עובד, גובי ושות'.
4. שונות.

ההצבעה בקלפי ולאישור התוכנית נדרש רוב רגיל מקולות המצביעים.

ג. קליטה
טל גפני – קבלה לחברות
המזכירות מביאה לאישור השיחה את קבלתה של טל גפני לחברות בגעש.
ההצבעה בקלפי ולאישור קבלתה של טל גפני לחברות נדרש רוב של שני שליש מהמצביעים.

3. לדיון

תקציב הקהילה 2007
הנהלת שירותי הקהילה מביאה לדיון ולאישור את תקציב הקהילה 2007 (שוטף והשקעות)
חוברת התקציב עומדת לרשות החברים במזכירות הקיבוץ.
ההצבעה בקלפי ולאישור התקציב נדרש רוב רגיל מקולות המצביעים.
.
ערעור עמיר פז - הסתיגות מספר 2, לנספח ביטחון סוציאלי
החלטות שיחת קיבוץ
החלטות שהתקבלו בשיחת קיבוץ מס' 26 מיום 25.12.06:

לא התקבלו כל החלטות בשיחת קיבוץ מס' 26 מיום 25.12.06.

חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב