קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

ישיבת מזכירות 04 שנת 2007

25/02/2007
סיכום ישיבת מזכירות
פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 4 מיום 25.02.07
סדר היום:

1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 3 מיום 11.02.07.
2. תחום חינוך דיון כללי, מוזמנות אטי פופר מרכזת תחום חינוך, נגה סלוצקי יו"ר מנהלת חינוך.
3. בית קברות, המשך הדיון בפניית ארסוף והמועצה האזורית.
סיכומים והחלטות:

1. אושר פרוטוקול ישיבה מס' 3 מיום 11.02.07.

2. תחום חינוך.

נסקרה בהרחבה הפעילות החינוכית בגילאים השונים והובעה הערכה רבה לעוסקים במלאכה.

הדיון התמקד והורחב בשני נושאים:

* בית ספר חוף השרון.
* התנהגות ילדים בכלבו.

סוכמו הדברים הבאים:

א. לאור הבעיות שהוצגו עם מעבר ילדי געש לבית הספר חוף השרון הוחלט לזמן את ראובן לייבל מנהל בית הספר ושלום דגן מנהל מח' החינוך במועצה לדיון במזכירות על מנת לתת מענה ראוי ולקדם את הנושאים הדורשים טיפול ופתרון.

ב. כלבו

סוכם לאמץ את המלצת מנהלת החינוך הממליצה להגביל את כניסת הילדים ללא מבוגר עד כיתה ז' כולל. מתוך ראיה כי הכלבו הוא מוסד ציבורי האמור לשרת את כלל החברים וכי ההתנהגות המצופה בו ובסביבתו היא בהתאם.

3. בית קברות

סוכם להמשיך ולקדם את הנושא ולחזור למזכירות עם הצעה מפורטת ומוסכמת על ארסוף.
נוכחים: עדי ברקן, הוגו לובל, יוסי שחר, ארז קוגלר, דליה מורן, נגרו רובינשטיין, נורית אחרק, שרון תירוש, חנן רוגלין.
חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב