קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

ישיבת מזכירות 09 שנת 2007

03/06/2007
סיכום ישיבת מזכירות
פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 9 מיום 03.06.07
סדר יום:

1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 8 מיום 20.05.07.
2. ניהול תקציבים של הקהילה.
3. הסכם "אהדה".
4. קליטה:
· שרון תירוש וברק בן אריה – קבלה לחברות.
· דיויד כהן – קבלה למועמדות.
· רונית הדר – קבלה למועמדות.
5. אינפורמציה בנושא תוכנית הבינוי.
סיכומים והחלטות:

1. אושר פרוטוקול ישיבה מס' 8 מיום 20.05.07.

2. ניהול תקציבים של הקהילה (מסמך מצורף)
אושרה ההצעה למנות את מירב סלוצקי לתקופת מעבר (עד החלטה בנושא המבנה האירגוני של
הקהילה) לניהול התקציבים של הקהילה.

3. הסכם "אהדה"
סוכם לאשר את עקרונות ההסכם.
המזכירות מיפה את כוחם של מיכי דרורי, שרון תירוש וחנן רוגלין לסכם את טיוטת ההסכם
המפורט שתועבר להתייחסות ולהערות המשפחות הרלוונטיות.

4. קליטה:
שרון תירוש וברק בן אריה – קבלה לחברות. סוכם להמליץ בחיוב.
דיויד כהן – קבלה למועמדות. סוכם להמליץ בחיוב.
רונית הדר – קבלה למועמדות. סוכם להמליץ בחיוב.

5. אינפורמציה בנושא תוכנית הבינוי.
ערד סלוצקי מסר עדכון על ההתקדמות באישור תוכנית הבינוי:
הועדה המחוזית נתנה את הסכמתה לתוכנית בכפוף למספר תנאים:
· אישור הולחו"ף
· תנאים טכניים להשלמה ע"י אדריכל התוכנית.
· תוכנית מתוקנת מותאמת לדרישות וחתומה ע"י מנהל המחוז.
נוכחים: נגרו רובינשטיין, ערד סלוצקי, הוגו לובל, מיכי דרורי, יוסי שחר, רמי כהן, נורית אחרק,
שרון תירוש, חנן רוגלין.
חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב