קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

ישיבת מזכירות 10 שנת 2007

18/06/2007
סיכום ישיבת מזכירות
פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 10 מיום 18.06.07
סדר היום:

1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 9 מיום 03.06.07.
2. ריכוז הגיל הרך.
3. מועדון לחבר – נהלי פעילות.
4. תקנון יזמויות.
5. בית קברות – עמדת געש לגבי פניית המועצה האזורית וארסוף.

סיכומים והחלטות:

1. אושר פרוטוקול ישיבה מס' 9 מיום 03.06.07.

2. ריכוז הגיל הרך
אושרה הצעת הנהלת החינוך והנהלת מש"א למנות את הדר נגרי לריכוז הגיל הרך.

3. מועדון לחבר
אושרה ההצעה לנוהלי תפעול המועדון לחבר. (מסמך מצורף)

4. תקנון יזמויות
אושר תקנון היזמויות עם תיקונים שסוכמו בדיון. התקנון יפורסם לציבור לקבלת הערות
והסתייגויות לאחר מכן יחזור לדיון במזכירות ויובא לאישור האסיפה הכללית.

5. בית קברות
סוכם להעביר לארסוף ולמועצה האזורית את עמדת געש לנושא בכפוף לתנאים ולמגבלות כפי
שסוכמו בישיבה. (מסמך מצורף)
נוכחים: נגרו רובינשטיין, ערד סלוצקי, הוגו לובל, יוסי שחר, רמי כהן, דליה מורן, שרון תירוש, חנן רוגלין.
חנן רוגלין

מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב