קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

ישיבת מזכירות 16 שנת 2007

24/08/2007
סיכום ישיבת מזכירות
פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 16 מיום 20.08.07


סדר היום:


1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 15 מיום 05.08.07.
2. קליטה – עינת קופרמן, קבלה לחברות.
3. אישור רשימת ההשתלמויות 2008.
4. נוהל בניה פרטית.
5. רותי סלוצקי – הסדר מגורים מיוחד מחוץ לקיבוץ.
6. זמי בן חורין – דיווח על פניותיו לרשם האגודות ולגורמים נוספים בעניין תוכנית השינוי 
    ונושאים אחרים.

 

סיכומים והחלטות:

 

1. אושר פרוטוקול ישיבה מס' 15 מיום 05.08.07.

 

2. קליטה
    עינת קופרמן – קבלה לחברות. סוכם להמליץ בחיוב לאסיפה הכללית.

 

3. רשימת ההשתלמויות
    אושרה רשימת ההשתלמויות כפי שגובשה ע"י מש"א.

 

4. נוהל בניה פרטית
    אושרה הטיוטה בתוספת מספר הערות למסמך נוהלי בניה פרטית. סוכם כי הנושא יגיע לדיון 
    בקריאה ראשונה לאסיפה הכללית ולאחריה יועבר להסתייגויות והערות החברים טרם העברת 
    הנושא להכרעה בקלפי.

 

5. רותי סלוצקי – הסדר מגורים מיוחד מחוץ לקיבוץ עקב בעיית דיור.
    סוכם להביא לדיון מסמך מפורט המגדיר את הקריטריונים טרם אישור הנושא.

 

6. זמי בן חורין
    בעקבות ביקור נציג הרשם בגעש, קיבלה המזכירות דו"ח על פניותיו הרבות של זמי בן חורין 
    לרשם האגודות השיתופיות בעניין תוכנית השינוי ובנושאים אחרים.
    המזכירות רשמה לפניה את הדיווח.

 

נוכחים: רמי כהן, נגרו רובינשטיין, דליה מורן, מיכי דרורי, יוסי שחר, שרון תירוש, חנן רוגלין.
חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב