קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

ישיבת מזכירות 17 שנת 2007

28/08/2007
סיכום ישיבת מזכירות
פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 17 מיום 26.08.07

 

יום שלישי 28 אוגוסט 2007

סדר היום:


1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 16 מיום 20.08.07.
2. רותי פלורסהים, המשך תהליך הקליטה.
3. דיון במכתבם של אוריאל וחגי אבני בנושא זמי בן חורין.
4. תקנון הותק.
5. תקנון אגודת החברים.
6. רמות חפר, דיווח על המשבר הכספי שאליו נקלע בית החינוך.
7. הסדרת מעמד ההורים של חברי הקיבוץ בעת השינוי.

סיכומים והחלטות:


1. אושר פרוטוקול ישיבה מס' 16 מיום 20.08.07.


2. קליטה, רותי פלורסהים.

אושר המשך תהליך הקליטה בגעש. הקבלה לחברות תובא לדיון והכרעה בעוד ששה חודשים.


3. דיון במכתבם של אוריאל וחגי אבני למזכירות.
המזכירות שמעה את הנושאים שהועלו במכתבם של אוריאל וחגי בנושא פעולותיו של זמי
בן חורין בקיבוץ ומחוצה לו בנושאים שונים. המזכירות סיכמה להמשיך לדון בנושא באחת
הישיבות הבאות.


4. תקנון הותק.
התקנון הוצג ונדון במזכירות ויובא לדיון והכרעה באסיפה הכללית


5. תקנון אגודת החברים.
התקנון הוצג ונדון במזכירות ויובא לדיון והכרעה באסיפה הכללית.
סוכם להביא את שני התקנונים בקריאה ראשונה לאסיפה הכללית ולזמן לדיון את עו"ד כרמית
דורון. לאחר הדיון באסיפה יתקיים הליך של הגשת הסתייגויות והכרעה.


6. רמות חפר, דיווח על המשבר הכספי.
דווח על המשבר הכספי בבית החינוך רמות חפר, על חלקו של געש בחוב ועל הפעולות שננקטו
על מנת להסדיר את העברת המשכורות של העובדים חברי געש כנדרש.
כמו כן סוכמו דרכי הפעולה על מנת להסדיר בהקדם את החוב של בית החינוך לגעש.


7. הסדרת מעמד הורים של חברי קיבוץ בעת השינוי.
אושרה ההצעה המצ"ב להסדרת המעמד של ההורים של חברי הקיבוץ בעת הפעלת השינוי.

נוכחים: ערד סלוצקי, רמי כהן, נגרו רובינשטיין, מיכי דרורי, נורית אחרק, שרון תירוש, חנן רוגלין
חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב