קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

ישיבת מזכירות 18 שנת 2007

03/09/2007
סיכום ישיבת מזכירות
פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 18 מיום 02.09.07

 

יום שני 03 ספטמבר 2007


סדר היום:


1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 17 מיום 26.08.07.
2. ערטל גולדברג, קבלה לחברות.
3. רנטות מגרמניה, תגמולים ממשרד הביטחון ומביטוח לאומי בהקשר תוכנית השינוי.
4. סיכום אחזקת אדם, ינואר – יולי 2007, מוזמנת מירב סלוצקי.
5. הודעה על סיום עבודתו של יהודה בראנץ כגזבר הקיבוץ.
6. אישור החלטה על פתיחת חשבון בבנק איגוד לקרן המילואים.
7. רותי סלוצקי, סיכום לגבי הסדר מגורים מיוחד מחוץ לקיבוץ עקב אי יכולת הקיבוץ להעמיד לרשותה דירה.

סיכומים והחלטות:


1. אושר פרוטוקול ישיבה מס' 17 מיום 26.08.07.


2. ערטל גולדבג, קבלה לחברות, סוכם להמליץ בחיוב לאסיפה הכללית על קבלתה לחברות.


3. רנטות מגרמניה, תגמולי משרד הביטחון, תגמולי ביטוח לאומי לנכים.
המזכירות דנה בנושא וסיכמה את אופן ההתייחסות בעת הפעלת תוכנית השינוי. (מסמך מצ"ב)


4. סיכום אחזקת אדם ינואר – יולי 2007.
הנתונים נסקרו ע"י מירב סלוצקי. סוכמו הנושאים הבאים:
מירב תעביר לחברי המזכירות תשובות לגבי השאלות שנשאלו בהתייחס לתקציבים ספציפיים.
הדו"חות החודשיים יועברו לחברי המזכירות בדוא"ל ומדי רבעון תקיים המזכירות דיון
בדו"חות הביצוע של פעילויות הקהילה.
תיבחן האפשרות להוציא דו"ח מרכז מצומצם.


5. הודעה על סיום עבודתו של יהודה בראנץ כגזבר הקיבוץ.
המזכירות קיימה דיון בהודעה. חברי המזכירות ביקשו להמשיך לדון בנושא בישיבה הבאה.


6. אושרה החלטה על פתיחת חשבון בנק לקרן המילואים בבנק איגוד. אושרו בעלי זכות החתימה בחשבון כפי שהוחלט בהנהלת הקרן.


7. רותי סלוצקי, סיכום לגבי הסדר מגורים מיוחד מחוץ לקיבוץ.
סוכמו הנושאים הבאים:
הקיבוץ ישתתף ב 50% מהעלות.
המזכירות רואה בסיכום זה סיכום חריג ולא תאשר בהמשך למשפחות או בודדים שפונים לחזור מחופש, לחזור טרם מציאת פתרון דיור כנדרש.

נוכחים: ערד סלוצקי, שרון תירוש, מיכי דרורי, יוסי שחר, הוגו לובל, נורית אחרק, דליה מורן, רמי כהן, נגרו רובינשטיין, חנן רוגלין
חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב