קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

ישיבת מזכירות 19 שנת 2007

16/09/2007
סיכום ישיבת מזכירות
פרוטוקול ישיבת המזכירות מס' 19 מיום 16.09.07

 

יום שלישי 18 ספטמבר 2007

 

סדר היום:


1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 18 מיום 02.09.07.
2. ערעור רותי סלוצקי על החלטת המזכירות בנושא גובה השתתפות הקיבוץ בשכר הדירה בתקופת מגוריה מחוץ לקיבוץ.
3. דיון בחוות הדעת המשפטית לגבי מחיקת שלוש מילים מחוברת השינוי "משרה מלאה לפחות" עמ' 7 לחוברת השינוי, סעיף 4 בהסברים.
4. דיון בחוות הדעת של רשם האגודות השיתופיות בנושא בחירת המזכירות.
5. עדכון לגבי הטיפול בחוב של רמות חפר לגעש.
6. סילביה ליברמן, הודעת עזיבה ובקשה להתגורר בקיבוץ כתושבת.
7. דיון לקראת הבאת ההודעה בדבר הפסקת עבודתו של יהודה בראנץ כגזבר הקיבוץ לדיון באסיפה הכללית.


 

סיכומים והחלטות:


1. אושר פרוטוקול ישיבה מס' 18 מיום 02.09.07.


2. ערעור רותי סלוצקי
סוכם לקבל באופן חלקי את הערעור. השתתפות המזכירות בשכר הדירה וההוצאות הנלוות תהיה בגובה הסכום שהוצג במכתב הבקשה בקיזוז חלקו היחסי של יריב (בן זוגה של רותי) בגובה תשלום תושב בקיבוץ בדירה התואמת את מיקומה של רותי בתור לדיור.


3. תיקון חוברת השינוי.
בהתאם לדברים שאמרנו כי במידה וימצאו בחוברת השינוי נושאים אשר יסתבר כי אופן ניסוחם סותר את תקנות הסיווג או את דרישות הדין נפעל לתקנם. קיימה המזכירות דיון
בחוות הדעת המשפטית לתיקון חוברת השינוי ומחיקת המילים: "משרה מלאה לפחות" עמ' 7 סעיף 4 בהסברים ל"חובה בסיסית לקיבוץ"
סוכם לפעול ולתקן את חוברת השינוי בהתאם לחוות הדעת. הנושא יובא לאישור האסיפה הכללית.


4. דיון בחוות הדעת של רשם האגודות השיתופיות בנושא בחירת המזכירות.
בעקבות תלונה שהוגשה לרשם לגבי אופן בחירת חברי המזכירות ומשך הקדנציה שלהם,הנחה הרשם את מזכירות הקיבוץ לפעול בהתאם לתקנון הקיבוץ.
סוכם כי המזכירות רואה את הפרוצדורה הקיימת היום כפרוצדורה המועדפת בין היתר מתוך שיקולים של רצף והמשכיות ולכן החליטה המזכירות לפעול לשינוי תקנון הקיבוץ בהתאם,באמצעות נוהל אישור מוקדם של הרשם.


5. דו"ח בנושא החוב של רמות חפר.
נמסר ע"י חנן דו"ח לגבי הטיפול בחוב של רמות חפר לגעש. נמסר כי החל מיום 01.08.07 הוסדר באופן מלא תשלום המשכורות לחברי געש העובדים ברמות חפר.


6. סילביה ליברמן, הודעת עזיבה ופניה להתגורר כתושבת בקיבוץ.
נרשמה הודעת סילביה ליברמן על עזיבת קיבוץ געש.
בקשתה של סילביה להתגורר כתושבת בהתאם לתקנון התושבות תועבר להחלטת האסיפה הכללית.


7. דיון בבקשה לקיים דיון באסיפה הכללית בהודעה על סיום עבודתו של יהודה בראנץ כגזבר הקיבוץ כפי שנמסרה באסיפה הכללית מס' 17 מיום 10.09.07
לאור חילוקי הדעות במזכירות סוכם להביא את הנושא לדיון פתוח באסיפה הכללית.

 

נוכחים: דליה מורן, נגרו רובינשטיין, רמי כהן, נורית אחרק, מיכי דרורי, הוגו לובל, שרון תירוש, חנן רוגלין.
חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב