קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

ישיבת מזכירות 21 שנת 2007

14/10/2007
סיכום ישיבת מזכירות
פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 21 מיום 14.10.09

 

יום שני 15 אוקטובר 2007


סדר היום:


1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 20 מיום 30.09.07.
2. פניית ישי בלבן לקבל לרשותו מענק חד פעמי שהתקבל מהביטוח הלאומי בגין פיצוי על תאונת העבודה מ-1980.
3. תקנון בניה פרטית, סיכום הנושא טרם הבאתו לדיון מסכם והכרעה בקלפי.
4. אישור שיפוי לנושאי משרה במזכירות הקיבוץ, בתאגידיו ובקרן המילואים.
5. מינוי ערד סלוצקי כממלא מקום הגזבר בקרן המילואים וכבעל זכויות חתימה בקרן.
6. עדכון לגבי תהליך בחירת חברי המזכירות.
7. קבלה לחברות:
· אמיר סקיבה
· איילה קלינה
· הילה אלון
· מיכל אופמן
· כרמית פלג


סיכומים והחלטות:


1. אושר פרוטוקול ישיבה מס' 20 מיום 20.09.07.


2. פניית ישי בלבן
סוכם לאשר את הפניה בכפוף לכך שסכום המענק ייועד להוצאות הקשורות והנובעות מהנכות.


3. תקנון בניה פרטית
נמסר למזכירות כי לאחר הדיון באסיפה בקריאה ראשונה בתקנון, לא הוגשו הסתייגויות לתקנון ע"י החברים והוא יובא לאישור באחת האסיפות הקרובות.


4. אישור שיפוי לנושאי משרה
אושר שיפוי לנושאי משרה במזכירות הקיבוץ, בתאגידיו ובקרן המילואים.


5. מינוי ערד סלוצקי לקרן המילואים
אושר מינויו של ערד סלוצקי להנהלת קרן המילואים כממלא מקום זמני של הגזבר וכבעל זכות חתימה בקרן.


6. בחירת חברי מזכירות
לאור התלונה שהוגשה לרשם האגודות השיתופיות ע"י זמי בן חורין בנושא בחירת חברי מזכירות, סוכם לקיים את הנחיות הרשם ולקיים את תהליך בחירת כל חברי המזכירות נציגי הציבור לתקופה של שנתיים במועד אחד. סוכם לקיים הליך של שינוי תקנון הקיבוץ לגבי בעלי התפקידים נבחרי הציבור.


7. קבלה לחברות:
· אמיר סקיבה, סוכם להמליץ בחיוב.
· איילה קלינה, סוכם לדחות את הדיון בעניינה עד מציאת פתרון מגורים באופן קבוע בקיבוץ או מציאת פתרון אחר שיאפשר את קבלתה לחברות לאור הנסיבות המיוחדות שעקב מצוקת הדיור לא מאפשרות בעת הזו מגורים בקיבוץ למשפחה.
· הילה אלון, סוכם להמליץ בחיוב.
· מיכל אופמן, סוכם להמליץ בחיוב.
· כרמית פלג, סוכם להמליץ בחיוב.


8. תקנון הותק ותקנון אגודת החברים
נמסר למזכירות כי לאחר הדיון בתקנונים באסיפה הכללית בקריאה ראשונה הוגשו ע"י זמי בן חורין הסתייגויות לתקנון אגודת החברים. לתקנון הותק הוגשה הסתייגות אחת ע"י נירה קופלוב בנוגע לסעיף 5.2. המתייחס לועדה הציבורית לגבי זכות הערעור.
הסתייגויות זמי הועברו לעו"ד כרמית דורון להתייחסותה.
התקנונים הנ"ל יובאו לדיון מסכם והכרעה באחת האסיפות הקרובות.

נוכחים: ערד סלוצקי, רמי כהן, נגרו רובינשטיין, נורית אחרק, מיכי דרורי, הוגו לובל, יוסי שחר, שרון תירוש, חנן רוגלין
חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב