קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

ישיבת מזכירות 28 שנת 2007

13/12/2007
סיכום ישיבת מזכירות
פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 28 מיום 11.12.07

 יום חמישי 13 דצמבר 2007

 

סדר היום:


1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 27 מיום 02.12.07.
2. דו"ח ביצוע תקציב הקהילה ינואר – ספטמבר 2007.
3. הצעת תקציב הקהילה 2008.


סיכומים והחלטות:


1. אושר פרוטוקול ישיבה מס' 27 מיום 02.12.07.


2. דו"ח ביצוע תקציב הקהילה ינואר – ספטמבר 2007.
המזכירות קיבלה סקירה מקיפה על דו"ח הביצוע בתחומי הפעילות השונים.
הדו"ח משקף פעילות שוטפת וכן פעילות מיוחדת בהתאם ליישום תוכנית השינוי. מסגרת התקציב הכוללת נשמרת עפ"י החלטות.


3. הצעת תקציב הקהילה 2008
המזכירות מאשרת את הצעת התקציב 2008.
המזכירות רושמת בפניה את העובדה שהצעת התקציב הזו היא הראשונה המותאמת באופן מלא לתוכנית לשינוי אורחות החיים, בהתאם תידרש המזכירות למעקב ובקרה מיוחדים של דו"חות הביצוע החודשיים.
הצעת התקציב תובא לאישור האסיפה הכללית.

נוכחים: רמי כהן, חנה שושן, נגרו רובינשטיין, דליה מורן, נורית אחרק, מיכי דרורי, פנינה
מדבייר, הוגו לובל, חנן רוגלין.
מוזמנת: שרון תירוש.
חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב