קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

פרוטוקול מזכירות 31 שנת 2008

00/00/0000

סיכום ישיבת מזכירות

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 31 מיום 05.10.08

נוכחים: חנה שושן, פנינה מדבייר, הוגו לובל, נגרו רובינשטיין, רמי כהן, מיכי דרורי, דליה מורן, חנן רוגלין.


סדר היום:


1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 30 מיום 16.09.08.
2. רשימת הותק, מוזמן רינולד ליבשיץ.
3. ישי דרורי, בקשה לחופשה מיוחדת.
4. עדכון עלות השתתפות החבר בשיעורי העזר של ילדיו.
5. עדכון התשלום בגין שירותי הבגד.
6. דו"ח בעניין זכויות עודפות/חסרות של עובדי החוץ. סיכום העבודה שנעשתה במהלך השנה האחרונה ע"י רו"ח אמיל וינטראוב ממשרד רו"ח בועז מקלר.


סיכומים והחלטות:


1. אושר פרוטוקול ישיבה מס' 30 מיום 16.09.08.


2. רשימת הותק
• הוצגה רשימת הותק שנערכה ע"י רינולד ליבשיץ עפ"י תקנון הותק שאושר באסיפה הכללית מס' 20 מיום 05.11.07.
• סוכם להעביר לכל חבר שטרם הגיע לותק המקסימאלי (35 שנה) מסמך המפרט את הנתונים שעל פיהם נערך חישוב הותק עבורו. טיפול בעדכונים, בתיקונים ובחילוקי דעות במידה ויהיו יתבצע בהתאם לפרוצדורה שנקבעה בתקנון הותק.


3. ישי דרורי, פניה לחופשה מיוחדת לשנה אחת
סוכם להמליץ לאסיפה הכללית לאשר את פנייתו.


4. עדכון עלות השתתפות החבר בשיעורי העזר
• סוכם לאשר את המלצת צוות היישום ומנהלת החינוך ולעדכן את השתתפות החברים בשיעורי העזר לפי הפירוט הבא:
• עד הוצאה של 500 ₪ בחודש לילד, ללא שינוי (השתתפות החבר ב 10% מהעלות).
• מ 500 ₪ לחודש לילד ועד תקרה מקסימלית של 1000 ₪ בחודש, השתתפות החבר תהיה 25% מהעלות.
• מעבר ל 1000 ₪ לחודש לילד אין כל השתתפות של הקיבוץ.
• למען הסר ספק, ההתחשבנות בנושא הנה חודשית ואין צבירת זכויות בנושא זה מחודש לחודש.


5. עדכון התשלום בגין שירותי ענף הבגד
סוכם לאשר את המלצת צוות היישום ולעדכן את התשלום לפי הפירוט הבא:
• כביסה רגילה – 3.65 ₪ לק"ג (הצמדה של מחיר הבסיס 3.5 ₪ למדד)
• גיהוץ חולצות – 5 ₪ לחולצה (מקודם ללא חיוב נוסף)
• כביסה מיוחדת – 10 ₪ לפריט (הכוונה לשקי שינה, שמיכות עבות, פריטים מיוחדים וכד).


6. דו"ח בעניין זכויות עודפות/חסרות של עובדי החוץ
חנה שושן מסרה דו"ח מפורט על העבודה רחבת ההיקף שנעשתה בנושא.
מתוך כ 80 עובדי חוץ 20 נמצאו עם זכויות עודפות, קבוצה נוספת נמצאה עם זכויות חסרות וקבוצה אחרת מצבם זהה לחברים העובדים בקיבוץ.
הוצגה דוגמא של הטופס שישלח לחברים עם הפרטים הרלוונטים של כל אחד ואחד.
סוכם להציג את הנושא באסיפה הכללית טרם שליחת הנתונים להתייחסות החברים.


חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב