קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

פרוטוקול מזכירות 32 שנת 2008

00/00/0000

סיכום ישיבת מזכירות

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 32 מיום 04.11.08

נוכחים: פנינה מדבייר, הוגו לובל, נורית אחרק, נגרו רובינשטין, רמי כהן, מיכי דרורי, דליה מורן, חנן רוגלין
משקיפה: הילה שחר


סדר היום:


1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 31 מיום 05.10.08
2. סכסוך שכנים.
3. פניית הצוות להוצאה לאור של הספר להגדות פסח הקיבוציות להשתתפות געש במימון הספר.
4. איתן רובינסקי, קבלה לחברות.
5. תקציב הקהילה 2009, לאור המצב הכלכלי והפיננסי בארץ ובעולם, הערכת סיכונים וקביעת מדיניות להכנת התקציב.
6. הצעה להסדר חובות עם רמות חפר.
7. עדכון בנושא בניה.


סיכומים והחלטות:


1. אושר פרוטוקול ישיבה מס' 31 מיום 05.10.08.


2. סכסוך שכנים
התקיים דיון בסכסוך שכנים הנמשך כבר זמן רב, סוכם למנות צוות מתוך המזכירות ( הוגו לובל ומיכי דרורי) שייפגש עם הצדדים על מנת להגיע להסדר מוסכם.


3. פנייה להשתתפות געש במימון הספר להגדות פסח הקיבוציות
סוכם לאשר את הבקשה ולהשתתף בסכום של 10,000 ₪. סכום זה יתקזז בעתיד עם דרישות התנועה להשתתפות הקיבוץ במימון מוסדות התרבות של התנועה.


4. איתן רובינסקי, קבלה לחברות
סוכם להמליץ לאסיפה הכללית לקבל את איתן לחברות בקיבוץ. איתן נמנה על קבוצת הצעירים שזכאים להתקבל לחברות בהסדר המיוחד שנקבע לגבי צעירים שלא נמצא להם מגורים בגעש טרם היום הקובע.


5. תקציב הקהילה 2009
• התקיים דיון כללי בהערכות לגבי הסיכונים שעלולים לפגוע ולהקטין את המקורות העומדים לרשות הקהילה בעת הכנת תקציב הקהילה 2009.
• הערכה הכללית מתבססת על ההנחה שאנחנו נכנסים לתקופה של מיתון שצפויים בה בין היתר פיטורים של עובדים, קשיים במיצוי הפוטנציאל של הכנסות מהשכרות מבנים בקהילה ועוד.
• המזכירות, בעת הכנת התקציב תנסה לעשות אבחנה בין סוגיות הקשורות בנו לבין אלו שלא. אותן החלטות שיש לנו השפעה ישירה עליהן בקבלת החלטות ובהקצאת תקציבים לבין אלו שאינן קשורות בנו ובעיקרן חיצוניות אך השפעתן משמעותית על מקורות הקהילה.
• ישנה הסכמה שהתקציב חייב להבנות בהתאם לעקרונות שהחלטנו עליהם בתוכנית השינוי אך יחד עם זאת יש להמשיך לפעול להתייעלות, לצמצום הוצאות לא הכרחיות, כמו כן יש לבחון באופן מוקפד את נושא ההשקעות בקהילה, לגבי אלו שיאושרו תיבחן האפשרות לדחות את ביצוען למחצית השנה השניה לאחר שתתבהר תמונת המצב.
• כמו כן בתכנון התקציב יש להקצות סכום משמעותי כרזרבה ובצ"מ.


6. הצעה להסדר חובות עם רמות חפר
הוצגה הצעה להסדר חובות עם בית החינוך רמות חפר, ההצעה היא תוצאה של פגישה עם נציגי רמות חפר שפועלים להסדיר את חוב בית הספר לגעש בגין העסקת המורים והעובדים.
סוכם לקבל חוות דעת משפטית כתובה טרם קבלת החלטה.


7. דו"ח בנושא בניה
נמסר דו"ח על התקדמות הפרויקטים השונים:
• בבניה החדשה, השכונה הדרומית הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה לקבלת היתרי בניה.
• בשבועות הקרובים יסתיים התכנון של שכונת המגדל ולאחר אישורה תוגש גם היא לועדה.
• בהרחבות 19 הסביונים חלקם נמצאים בהליכים האחרונים טרם הוצאת היתרי בניה וחלקם יוגשו בימים הקרובים לועדה לקבלת היתרי בניה.
• בבניה להרחבות לינה המשפחתית אנחנו מתקדמים בהתאם לקבלת ההיתרים ובהתאם להחלטות בתוכנית ההשקעות.
• יש לזכור כי חלק גדול מהעיכוב בקבלת האישורים לבניה נובע משינוי הקריטריונים לגבי החובה לבנות ממ"דים בחלק מהרחבות הסביונים ומההרחבות ללינה המשפחתית.
• בדיון שנערך בעקבות הדו"ח הובעה מורת רוח של חלק מהחברים מקצב התקדמות הבניה.


חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ

חסר רכיב