קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

המלצות ועדת רכב לשיחת קיבוץ

01/06/2008
המלצות ועדת רכב לשיחת קיבוץ

‏מאי‏ ‏08


באסיפה כללית מס' 14 מיום שני 06/08/07 – הוחלט להקים ועדה חוץ ממסדית אשר תבדוק ותביא המלצות בנושא הרכב (יוזמת בוריס מזור),
תפקיד הועדה היה :


1. בחינת נושא הרכב לעומקו.
2. הבאת קריטריונים ברורים לשימוש וניהול בנושא הרכב.


להלן ממצאי הועדה אשר כללה את :
· מאיה יערי
· בוריס מזור
· לידי רובינסקי
· מרדכי כהן
· שי ברק


1. כיוון שעד אשר הוועדה הוקמה נכנס השינוי באורחות החיים לתוקף, והתמונה השתנתה לחלוטין (כמות הרכבים אמנם קטנה אך זמינותם גדלה עקב צימצום השימוש ע"י עובדי החוץ), נבדק נושא השימוש ברכבי הקהילה ע"י הגורמים השונים.


לגבי רכבי התאגידים ע"פ חוברת השינוי חלוקת הרכבים בסמכות התאגידים ולכן :
1. התייחסות הועדה היא לרכבי הקהילה בלבד.
2. הוועדה ממליצה כי תקבע ע"י ההנהלה הכלכלית מדיניות אחידה להקצאת רכב ושימוש בו לתאגידים. (לדוגמא: סוג רכב – למשרה, חתימה על חוזה קבלת רכב מהתאגיד, ועוד..), כפי שקורה בכל תאגיד חיצוני, וזאת ע"מ לחסוך בהוצ' הרכב - דבר אשר משפיע על רווחיות התאגיד.


2. הועדה דנה בהבאת קריטריונים – המלצות לתקנון שימוש ברכבי הקהילה, והן מובאות כאן.


מטרות :


1. זמינות רכב לחבר.
2. תחזוקת הרכב במצב תקין לנסיעה ובניקיון מקסימלי.
3. בקרה על עלויות אחזקה / רכישה של הרכבים והקטנתם למינימום.
4. המצאות קרלוג בכל כלי הרכב כולל התאגידים לצורך בקרה.


קריטריונים לשימוש ברכב הקיבוץ :


1. עובד חוץ יוכל לקבל רכב לעבודתו ובתנאי שמשכורתו תכסה את העלות החודשית של הרשום בסעיף 2 למטה, ללא ירידה מתחת לרשת הבטחון האישית שלו.


2. עלות השימוש:
· לעבודת חוץ 1.00 ₪ לק"מ, 1.00 ₪ לשעת שימוש.
· לשימוש פרטי 1.00 ₪ לק"מ.
· חיוב הרכב יעשה לפי הזמנה / שימוש - הגבוה מבינהם.


3. במידה ויהיו יותר עובדים מאשר רכבים תנתן קדימות למי שההפרש בין הכנסתו הפנויה לרשת הבטחון האישית שלו גדולה יותר (יש מקום לבדיקת חיוב ע"פ יום).


4. לאחר שעות העבודה יעמוד הרכב לרשות כלל החברים. באחריות סדרן הרכב לחלק את הרכבים ע"פ:

· קדימות ההזמנה.
· מטרת הנסיעה.


5. באחריותו של אחראי צי הרכב של הקהילה לדאוג לתקינות הרכבים ובין היתר ל:
· בדיקת שמן, מים, מצב חיצוני והמצאות נייר ועט למקרה הצורך.
· טיפולים תקופתיים,
· תיקונים לאחר תאונות,
· ביטוחים נדרשים בהתאם להחלטות הקיבוץ ובתאום מלא עם מחלקת הביטוח של הקיבוץ,
· חידושי רשיונות הרכב,
· חיוב התאגידים אשר להם רכבים לצורכי עבודה בלבד,
· חיוב החברים בהשתתפות העצמית במקרה של קנסות, כביש 6 ותאונות בהתאם להחלטות הקיימות בקיבוץ (עד לגובה של 150 ₪ השתתפות החבר במקרה תאונה).


6. חובת הנהג כלפי רכבי הקיבוץ :


1. לוודא כי הרכב שסודר לו אכן רשום בהתאם.
2. במידה והרכב נתקע ויש צורך להזמין גרר (זברה), להמתין עד להגעת הגרר ולוודא כי הרכב מגיע למוסך בשפיים – באישור של אחראי צי הרכב בלבד ניתן להשאיר את הרכב ולנסוע.
3. ליידע את הסדרן והנוסעים הבאים בתור (ע"י שימת פתק על ההגה ובמתקן המפתחות במפתח הרלוונטי) על פנצ'ר בגלגל, להחליפו ברזרבי ולהשאיר את הגלגל המפונצ'ר ליד דלת סידור רכב עם פתק לאיזה רכב הוא שייך.
4. חובה בסיום הנסיעה להחזיר את הרכב לחנייה המרכזית נקי ומסודר - אי קיום ההנחייה לעיל, תגרור חיוב בקנס בסכום של _______ ₪ ללא יכולת ערעור/ביטול הקנס.
5. באם נטל חבר רכב פנוי, עליו לרשום את שמו בסידור.
6. במידה וחלפה שעה וחצי מההזמנה – פקעה זכותו של החבר הרשום לשימוש ברכב והוא עומד לרשות הכלל.
7. במידה וקרתה תאונה – ליידע מיידית את אחראי צי הרכב / סדרן הרכב, ולדאוג למלא דו"ח תאונה במחלקת הביטוח של הקיבוץ.
בשום מקרה אין לחתום במקום התאונה, אלא רק לקחת פרטים מהנהג השני ולתת את פרטי הביטוח והרישיון – אי דיווח על תאונה יגרור חיוב קנס בסכום של ____ ₪ ללא יכולת ערעור / ביטול הקנס.
8. אין להסיע בעלי חיים ברכב ללא כלוב ו/או בד לשמירה על הניקיון ברכב – אי כיבוד ההנחייה יגרור חיוב קנס בסכום של _____ ₪ ללא יכולת ערעור / ביטול הקנס.
9. נטילת רכב ללא רשות, שהיה רשום לחבר אחר – יחוייב בקנס בסכום של ________ ₪ ללא יכולת ערעור / ביטול הקנס.
10. לקיחת רכב ואחזקתו לשעות רבות (לדוגמא – לשישי/שבת) ושימוש בפועל בפחות מ _____ ק"מ, יחוייב אוטומטית ב-50 ₪ ליום, ללא יכולת ערעור / ביטול החיוב.
11. נהג אשר רשיונו נשלל מחוייב לעמוד בתנאי השלילה. נהג שנתפס בנהיגה בעת שלילה והרכב ילקח ע"י המשטרה, ישא במלוא עלות השכרת רכב חלופי בתקופת הפקעת הרכב ע"י המשטרה.


7. תוקם מנהלת רכב אשר תכלול:
· רכז מנהלת - תפקיד התנדבותי,
· סדרן רכב - פנסיונר מתומחר כמו היום,
· אחראי צי רכב - בתמחור כפי שיקבע מעת לעת,
· נציג ציבור - תפקיד התנדבותי.


8. תפקידי המנהלת:
· אחריות מיניסטריאלית על צי הרכב של הקהילה,
· מתן תמיכה לסדרן הרכב והנחייתו במילוי תפקידו,
· עמידה בהחלטות השינויי לגבי מס' הרכבים, החלפתם ורכישת חדשים.
· כתובת לפניות הציבור וטיפול בחריגים.
· תאום במידת הצורך עם גורמים, ועדות וענפים.
· כפיפות למזכירות הקהילה.


9. רכב פרטי – חבר אשר ברשותו רכב פרטי מחובתו ועל אחריותו כל ההוצאות הכרוכות בכך לרבות במקרה של תאונה, קנסות, חידוש רישיון רכב, ביטוחים (מקיף, חובה, צד ג', נהג צעיר). הקיבוץ לא יהיה ולא יקח על עצמו כל הוצאה הקשורה ברכב פרטי של חבר.


צוות לבדיקת נושא הרכב:
בוריס מזור
לידי רובינסקי
מרדכי כהן
שי ברק
מאיה יערי


הערות :


הוועדה ממליצה כי :
1. ינתן מענה למשפחות גדולות ע"י מציאת מקור לקנייה/ליסינג לרכב גדול לקהילה.
2. הקנסות שיוחלטו במנהלת יהיו בסכום סביר אך לא סימלי.

חסר רכיב