קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

פרוטוקול מזכירות 02 שנת 2008

31/01/2008
סיכום ישיבת מזכירות
פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 2 מיום 08.01.08


יום חמישי 10 ינואר 2008


סדר היום:


1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 1 מיום 01.01.08.
2. פתיחת פיקדון בחשבון הקהילה לניהול ההפקדות לביטוח חובה פנימי (חלף ביטוח לאומי)
3. עריכת ניבים.
4. קליטת בנים שלא נמצא להם דיור בקיבוץ טרם היום הקובע.
5. ערעור פיצי ליבוביץ בעניין גובה חיובי הוצאותיה של אמו בקיבוץ.
6. קבלה לחברות: אדם בוכמן.
7. זמי בן חורין, דיון במספר נושאים (מצ"ב)


הערות לסדר היום:


· לסעיף מס' 4 מוזמנים חגי אבני ויצחק כנען.
· לסעיף מס' 7 מוזמן זמי בן חורין.


סיכומים והחלטות:


1. אושר פרוטוקול ישיבה מס' 1 מיום 01.01.08.


2. אושר פתיחת פיקדון בחשבון הקהילה לניהול ההפקדות לביטוח חובה פנימי.
תובא בנפרד הצעה על מדיניות ההשקעה ואופן ניהול הפיקדון.


3. עריכת ניבים
לאור חשיבות הנושא המזכירות מחליטה לתמחר את המשרה בסכום של 1000 ₪ לחודש שיבואו מתוך תקציב התרבות.
בחירת העורך מתוך החברים שהציעו את עצמם תובא לאישור בהמשך.


4. קליטת בנים
התקיים דיון בהצעת חגי ויצחק השונה מהצעת המזכירות ומציעה לקבל את הבנים שלא נמצא להם דיור לחברות ובו בעת לאשר להם חופש חברתי עד אשר תימצא להם דירה בקיבוץ.
לאור העובדה כי אין חילוקי דעות באשר לזכאותם של הבנים להתקבל לחברות בתנאים של תוכנית השינוי סוכם לא לשנות את החלטת המזכירות בנושא מישיבת המזכירות הקודמת.


5. ערעור פיצי ליבוביץ
סוכם לא לקבל את הערעור, נגרו וחנן יפגשו עם המשפחה להבהיר להם את החיובים שבגינם מחויבת אמא של פיצ'י על הוצאותיה בקיבוץ.


6. קבלה לחברות, אדם בוכמן
סוכם להמליץ לאסיפה הכללית לקבל את אדם בוכמן לחברות בקיבוץ געש.


7. זמי בן חורין, דיון במספר נושאים
בדיון נרשמו ההערות הבאות:
· לסעיף 2, רשת ביטחון לזוג. הנושא יובא לדיון במסגרת הנושאים לעדכון תוכנית השינוי.
· לסעיף 3, פערים בזכויות סוציאליות בין עובדי פני לחוץ, כנ"ל.
· לסעיף 4, נושא הרכב, הנושא מובא לדיון באסיפה כללית ביום 14.01.08.
· לסעיף 5, חוגים לילדים, זמי מסר שיגיש שאילתא לאסיפה הכללית.
· לסעיף 6, בנושא אחזקה, סוכם לחייב את יוסף לתת לזמי תשובה מסודרת לשאלותיו.
· לסעיף 7, עורך לעלון, נמסר לזמי שבנוסף אליו ישנם עוד מספר מועמדים. הנושא נמצא בדיון במזכירות.
· לסעיף 8, דו"ח הביקורת בנושא הגזבר נמסר לזמי שהנושא מגיע לדיון באסיפה הכללית בסוף חודש ינואר 08.

 

נוכחים: דליה מורן, מיכי דרורי, פנינה מדבייר, הוגו לובל, נגרו רובינשטיין, נורית אחרק, רמי כהן, חנה שושן, חנן רוגלין.
חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב