קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

פקוטוקול מזכירות 04 שנת 2008

31/01/2008
סיכום ישיבת מזכירות
פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 4 מיום 15.01.08

 

יום חמישי 17 ינואר 2008


סדר היום:


1. דו"ח הביקורת בנושא תקינות תהליך בחירתו והפסקת עבודתו של גזבר הקיבוץ לשעבר (יהודה בראנץ)


סיכומים והחלטות:


1. אחי קרן מבקר הקיבוץ סקר בפני חברי המזכירות את תהליך הביקורת שבוצע ואת השיקולים המרכזיים שהנחו אותו בתהליך עבודתו:
· בדיקת הנהלים והנוהגים לבחירת בעלי תפקידים נבחרים ואופן סיום ו/או הפסקת עבודתם.
· בדיקת הגדרת תפקידו ותחומי אחריותו של הגזבר.
· וכן האם ישנם קריטריונים להפסקת עבודתו של הגזבר וכן האם יש להבדיל בין חבר קיבוץ מכהן בתפקיד לבין שכיר?


2. חברי המזכירות התייחסו לדו"ח והעירו את הערותיהם. סוכם להביא לדיון בפני החברים באסיפה הכללית את הדו"ח המלא.


נוכחים: הוגו לובל, פנינה מדבייר, נורית אחרק, דליה מורן, חנה שושן, נגרו רובינשטיין, רמי כהן, חנן רוגלין.
מוזמנת: שרון תירוש, מנהלת מש"א.
מוזמנים: אחי קרן, מבקר, חיים יוגב, ו. ביקורת
חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב