קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

פרוטוקול מזכירות 07 שנת 2008

16/04/2008
סיכום ישיבת מזכירות
פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 7 מיום 12.02.08


סדר היום:


1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 6 מיום 29.01.08
2. הצעה לפתיחת חשבון בנק לחברים.
3. עדכון לגבי תהליך בחינת המבנה הארגוני במערכת הבריאות.
4. אישור מינוי ועד אגודה זמני לאגודת החברים (עד אישור המהלך ע"י הרשם ומטה ההסדר), ואישור בעלי זכות חתימה באגודת החברים.
5. עדכון לגבי סילביה ליברמן.
6. עדכון לגבי פניית יצחק כנען וחגי אבני להביא לאישור האסיפה הכללית את הצעתם לפתרון בעיית הצעירים שפנו להתקבל לחברות טרם היום הקובע ולא נמצא להם דיור בקיבוץ.
7. אישור לגבי הקטנת החזר תשתיות לקיבוצים ע"י בית ספר אדם וסביבה בגובה של 1000 ₪ לתלמיד לשנה.
8. קבלה לחברות:
· רחלי סקיבה
· דנית כהן
· אורי ליבוביץ


סיכומים והחלטות:


1. אושר פרוטוקול ישיבה מס' 6 מיום 29.01.08.


2. הצעה לפתיחת חשבונות בנק לחברים
עיקרי ההצעה הוצגו לחברי המזכירות, דיון מפורט יערך בישיבה הבאה.


3. עדכון לגבי מערכת הבריאות
בהמשך לעדכון שנמסר לחברי המזכירות על הקשיים במערכת הבריאות ובהמשך על ההחלטה להביא יועץ ארגוני למערכת הבריאות, נמסר לחברים על הקשיים ביישום ההחלטה. בהמשך הנושא יובא לדיון במזכירות.


4. ועד אגודה זמני לאגודת החברים
סוכם למנות את החברים הבאים לועד האגודה הזמני:
· חנן רוגלין, יו"ר, חנה שושן, הוגו לובל, דליה מורן, נגרו רובינשטיין.
· חנן רוגלין וחנה שושן אושרו כבעלי זכות חתימה בשם אגודת החברים.


5. עדכון לגבי סילביה ליברמן
נמסר למזכירות עדכון כי בהמשך למכתב שהוצא לסילביה ליברמן בעקבות ההחלטה באסיפה הכללית שלא לאשר לה להתגורר בגעש כתושבת, סילביה פנתה בעניין זה לעורכת דין מטעמה. בהתאם הועבר הטיפול בנושא לעורכי הדין של הקיבוץ.


6. נמסר לחברים עדכון כי יצחק כנען וחגי אבני פנו להביא את הצעתם בעניין קליטת הבנים השונה מהחלטת המזכירות לדיון והכרעה באסיפה הכללית.
בהתאם יובאו שתי ההצעות להכרעת הציבור בקלפי.


7. הקטנת העברות החזרי תשתיות לקיבוצים
בהמשך לדיון שהתקיים במועצת המנהלים של אדם וסביבה בנושא הצעת תקציב בית הספר לשנת הלימודים הבאה סוכם לפנות לקיבוצים להקטין את ההחזר שהקיבוצים מקבלים בגין התשתיות. סוכם לאשר הקטנת ההחזר ב 500 ₪ לתלמיד לשנה. האישור מותנה בהסכמת קיבוץ יקום להקטנת ההחזר. בהתאם יהיה צורך לתת לנושא זה תשובה בתכנון תקציב הקהילה לשנת 2009.


8. קבלה לחברות:
רחלי סקיבה, סוכם להמליץ לאסיפה הכללית בחיוב.
דנית כהן, סוכם להמליץ לאסיפה הכללית בחיוב.
אורי ליבוביץ, סוכם להמליץ לאסיפה הכללית בחיוב.

נוכחים: הוגו לובל, פנינה מדבייר, נורית אחרק, דליה מורן, נגרו רובינשטיין, חנן רוגלין
מוזמנת: שרון תירוש

חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב