קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

פרוטוקול מזכירות 14 שנת 2008

16/04/2008
סיכום ישיבת מזכירות
פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 14 מיום 01.04.08


סדר היום:


1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 13 מיום 25.03.08
2. פתיחת חשבונות בנק לחברים, סיכום הדיון
3. דו"ח בנושא אישור תוכנית הבינוי
4. סיכום תקציב הקהילה 2007
5. אישור מינויה של עדה שחר לריכוז תחום תרבות וחגים במקומה של דורית פלדמן שביקשה לסיים.
6. אישור זכויות חתימה בקיבוץ געש


סיכומים והחלטות:


1. אושר פרוטוקול ישיבה מס' 13 מיום 25.03.08


2. חשבונות בנק לחברים
סוכמה ההצעה לפתיחת חשבונות בנק לחברים, הפעלת מערכת סליקה והצעה להסדר חובות החברים. הנושא יובא לדיון ולאישור האסיפה הכללית.


3. תוכנית הבינוי
נמסר דו"ח ועדכון בנושא הקשיים בקבלת אישור לתוכנית הבינוי. סוכם לקיים דיון בהשתתפות ערד סלוצקי בישיבה הבאה.


4. סיכום תקציב הקהילה 2007
נמסר דו"ח ביצוע על תקציב הקהילה 2007. לאור תוכנית השינוי שהחלה לפעול ביום 01.10.07 ובהתאם השינוי שהתבצע במועד זה בתקציב הקהילה, הדו"ח הוצג בשני חלקים: ינואר- ספטמבר וינואר – דצמבר. סיכום הדו"חות מראה על עמידה במסגרת התקציב עם עודף של כ 1 מליון ₪ מול התוכנית.
המזכירות רושמת בפניה כי לאור הפעלת תוכנית השינוי ביום 01.10.07 אין אפשרות לסכם את הדו"חות באופן מדויק היות ולאור הפעלת השינוי אין התאמה בין התוכנית המקורית שאושרה לשנת 2007 לבין הביצוע בפועל.


5. תחום תרבות וחגים
אושר מינויה של עדה שחר לריכוז תחום תרבות וחגים.


6. אישור זכויות חתימה בקיבוץ געש
אושרו זכויות החתימה בקיבוץ געש לפי הפירוט הבא:
קבוצה א': ערד סלוצקי, חנן רוגלין
קבוצה ב': קרן רוט, שרון תירוש

נוכחים: רמי כהן, נגרו רובינשטיין, חנה שושן, נורית אחרק, פנינה מדבייר, הוגו לובל, חנן רוגלין

חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב